Realizované projekty

V souvislosti s účinností GDPR byla zřízena nová sekce stránek a pro příjemce je vydána nová verze Karty účastníka, bližší informace zde   ***   Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 23. 5. 2018)   ***   

Sociální podnikání Atomic Network

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000158
Zaměření projektu:Projekt se zaměřuje na celou cílovou skupinu bez rozdílu důvodu jejich vyloučení. Účast v projektu bude umožněna komukoliv, kdo bude schopný a bude mít zájem vzděláváním a podporovaným zaměstnáním projít. Projekt je proto absolutně nediskriminační a podporuje rovné příležitosti. Stanovený cíl bude naplněn pomocí prohlubování a rozšiřování kvalifikace uvedené cílové skupiny. Nabyté zkušenosti budou následně využity v rámci podporovaného zaměstnání a dále umožní těmto osobám návrat na trh práce a v konečném důsledku získání a udržení jejich pracovního uplatnění.
Žadatel:Atomic Network s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:4 931 400,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:-

Hlavním cílem projektu „Sociální podnikání Atomic Network „ je podpora vstupu osob sociálně vyloučených a osob sociálním vyloučením ohrožených na trh práce.