Realizované projekty

V souvislosti s účinností GDPR byla zřízena nová sekce stránek a pro příjemce je vydána nová verze Karty účastníka, bližší informace zde   ***   Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 23. 5. 2018)   ***   

Sociální podnikání – webové tržiště půjčovaných věcí

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000160
Zaměření projektu:Absolvování celého projektu, včetně příslušného vzdělávání, napomůže k lepšímu získání pracovních návyků, zkušeností a sebedůvěry pro danou cílovou skupinu. Účastníci se stanou více nezávislými a samostatnějšími. Tohoto bude dosaženo mj. také díky vývoji webové aplikace, pomocí které budou zapojené osoby vykonávat svoje zaměstnání a obavy ze strany potencionálních zaměstnavatelů směrem k případné ztrátě pracovních návyků a dovedností, tak mohou být z velké části eliminovány.
Žadatel:Mixdeal, s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:4 083 881,88 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.rentijo.cz

Primárním zaměřením projektu „Sociální podnikání – webové tržiště půjčovaných věcí“ je zajištění podporovaného zaměstnání osob sociálně vyloučených nebo osob sociálním vyloučením ohrožených a rovněž tak osob dlouhodobě nezaměstnaných, mezi které řadíme osoby ve věkové kategorii „50+“ a například také absolventy středních a vysokých škol, u kterých je problém s jejich nulovou praxí či minimem pracovních zkušeností a rovněž tak do této skupiny řadíme rodiče vracející se po několikaleté rodičovské dovolené.