Realizované projekty

V systému ISKP14+ nastal problém se zobrazováním rozpočtu, více informací ZDE   ***   Dne 17. ledna 2018 byla vyhlášena výzva č. 39 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Odbor evropských fondů se stěhuje na novou adresu, více informaci ZDE   ***   Praha podporuje inovace a rozvoj podnikání prostřednictvím voucherů za 480 milionů korun, více informací ZDE.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   

Sociální podnikání – webové tržiště půjčovaných věcí

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000160
Zaměření projektu:Absolvování celého projektu, včetně příslušného vzdělávání, napomůže k lepšímu získání pracovních návyků, zkušeností a sebedůvěry pro danou cílovou skupinu. Účastníci se stanou více nezávislými a samostatnějšími. Tohoto bude dosaženo mj. také díky vývoji webové aplikace, pomocí které budou zapojené osoby vykonávat svoje zaměstnání a obavy ze strany potencionálních zaměstnavatelů směrem k případné ztrátě pracovních návyků a dovedností, tak mohou být z velké části eliminovány.
Žadatel:Mixdeal, s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory (Kč):4 083 881,88 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.rentijo.cz

Primárním zaměřením projektu „Sociální podnikání – webové tržiště půjčovaných věcí“ je zajištění podporovaného zaměstnání osob sociálně vyloučených nebo osob sociálním vyloučením ohrožených a rovněž tak osob dlouhodobě nezaměstnaných, mezi které řadíme osoby ve věkové kategorii „50+“ a například také absolventy středních a vysokých škol, u kterých je problém s jejich nulovou praxí či minimem pracovních zkušeností a rovněž tak do této skupiny řadíme rodiče vracející se po několikaleté rodičovské dovolené.