Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy dne 26. srpna 2019 schválila navýšení alokace 51. výzvy: ZDE   ***   

Společně, proinkluzivně a bez předsudků

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000035
Zaměření projektu:Projekt pomocí zvoleného "mixu" podpůrných aktivit různé četnosti a intenzity přispívá ke zvýšení kvality ve vzdělávání prostřednictvím inkluze v multikulturní společnosti, která je zastoupena širokou paletou žáků a (jejich) rodičů různých národností. Zvláštní důraz je kladen na práci s cizinci, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky s potřebou podpůrných opatření a na další vzdělávní pedagogických pracovníků (pedagogů školy) v oblasti inkluze. Projekt nediskriminuje žádného žáka ani učitele v účasti nebo zapojení do projektových aktivit.
Žadatel:Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad
Partner:ne
Výše schválené podpory:4 426 452,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:www.skola-jirak.cz

Globálním cílem projektu je zavedení inkluze/společného vzdělávání na naší škole se vším, co se k tomuto pojmu váže. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí níže uvedených dílčích cílů, které zároveň představují jednotlivá proinkluzivní opatření:

A) Zlepšení podmínek pro výuku a péči o žáky z řad cizinců

– opatření bude naplňováno pomocí intenzivní práce s cizinci v čase výuky (intenzivní výuka českého jazyka a ostatních stěžejních předmětů) díky zapojení zkušených pedagogů, kteří budou pro tento úkol vybráni.

B) Zlepšení podmínek pro výuku a péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky s potřebou podpůrných opatření

– opatření bude naplňováno pomocí reedukací/doučování po výuce pomocí stávajících pedagogů školy.

C) Šíření a aplikace proinkluzivních témat mezi všemi žáky školy

– tento úkol bude mít na starosti zejména metodik pro tvorbu inkluzivního prostředí ve škole, který bude v rámci svého úvazku navštěvovat třídy napříč všemi ročníky a zajímavou formou (např. pomocí rozboru současných událostí, diskuzí, videí, her, koláží, atd.) jim bude pomáhat s rozvojem sociálních a občanských kompetencí

– současně budou pro třídy s větším počtem žáků – cizinců připraveny mimoškolní výjezdní pobyty, jejichž cílem bude mimo jiné prezentace odlišných kultur, zvyklostí, svátků atd. Obě zmíněné aktivity přispějí k rozpoznání a odmítání předsudků a negativních stereotypů, násilí, porušování práv jednotlivců a menšin a extremistických projevů.

D) Šíření osvěty o problematice inkluze mezi členy pedagogického sboru
– opatření budou zacílena i na členy pedagogického sboru, kteří budou proškoleni v oblasti práce s heterogenní skupinou a zavádění proinkluzivních opatření na základní škole. Pro tento účel bude dodavatelsky zajištěn kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.