Realizované projekty

Společné vzdělávání na ZŠ Praha 5 – Řeporyje

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001255
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na personální podporu škol, přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektovou výuku, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. Celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 364 - počet dětí/žáků s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s OMJ, pro které je podpora plánována): 20.
Žadatel:Základní škola Praha 5 - Řeporyje
Partner:-
Výše schválené podpory:1 006 640,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:www.zs-reporyje.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cíle mají být dosaženy prostřednictvím zvýšené péče o žáky s jakýmkoliv znevýhodněním, zejména žáků s OMJ, podpory kompenzace všech typů zvýhodnění a dále pak vzdělávání pedagogických pracovníků.