Realizované projekty

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici koordinátor / koordinátorka nesrovnalostí v odboru evropských fondů. Více informací v rubrice volná místa.   ***   Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa programového manažera. Více informací v rubrice volná místa.   ***      ***      ***   V rubrice O programu v dokumentech naleznete novou verzi Programového dokumentu OP PPR schválenou Evropskou komisí dne 23. 5. 2017.   ***   Od 1. 7. 2017 je platná nová tabulka obvyklých mezd zveřejněná v sekci Pro příjemce   ***   Za účelem snížení administrativní zátěže příjemců upravil ŘO od 1. června 2017 povinnost zpracovávat a dokládat pracovní výkazy. Bližší informace naleznete ZDE .   ***   Ve dnech  18. 7., 20. 7., 8. 8. a 9. 8. se uskuteční semináře pro příjemce v 18. výzvě ve specifickém cíli 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci.Více informaci v rubrice Semináře.   ***      ***      ***   POZOR! Došlo k aktualizaci Harmonogramu výzev na rok 2016! Změna se týká Prioritní osy 2, kde byla navýšena alokace výzvy č. 13 z 500 mil. Kč na 523 mil. Kč.   ***   Až do 31. 8. 2017 je možné předkládat žádosti ve výzvě č. 40, energetické úspory v městských objektech.   ***   

Společným vzděláváním ke společnému soužití

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000066
Zaměření projektu:Zvládneme my, pedagogové základní a mateřské školy, úkoly, které před nás nastolují velké společenské změny? Tedy celoevropské migrační vlny i snahy o společné vzdělávání co možná největšího počtu žáků ve školách hlavního vzdělávacího proudu? A dokážeme tím zvýšit kvalitu vzdělávání? Věříme, že ano. Naším projektem chceme propojit aktuální multikulturní témata a proinkluzivní opatření tak, aby se z naší školy stal svět, kde budeme společně žít, budeme se společně vzdělávat a vzájemně respektovat.
Žadatel:Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2
Partner:ne
Výše schválené podpory (Kč):5 544 542,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:www.zs-ns2.cz

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání všech dětí i žáků školy prostřednictvím inkluzivního vzdělávání a celkově vytvořením proinkluzivního a multikulturního prostředí.

Dílčími cíli jsou:
1. zohlednit potřeby a realizovat aktivity pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem v prostředí multikulturních tříd prostřednictvím práce školních asistentů, individuální podporou zaměřenou na rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti, spoluprací a zapojením rodičů do projektů, doprovodnou prací školních asistentů s rodinami dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem,
2. zavést aktivizační metody výuky formou třídních, ročníkových i celoškolních mezipředmětově zaměřených projektů podporujících projektové a kreativní formy práce,
3. rozvíjet sociální a občanské kompetence dětí a žáků na základě porozumění historii i současným událostem především v zemích původu našich žáků – cizinců a v zemích ve škole vyučovaných jazyků, a to s cílem pěstovat v dětech a žácích kompetence k rozpoznání a odmítání předsudků a negativních stereotypů,
4. zvýšit dovednosti pedagogů při práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem, při práci s heterogenními skupinami dětí a žáků a při naplňování průřezového tématu multikulturní výchova,
5. zvýšit dovednosti pedagogů v oblasti multikulturního vzdělávání a při zohledňování integrace dětí a žáků s odlišným sociokulturním kontextem.