Realizované projekty

   ***   Vyhlášeny semináře pro žadatele ve výzvě č. 28. Více informací: ZDE   ***   Dne 15. listopadu 2017 byla vyhlášena výzva č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Vyhlášen třetí seminář pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 13. 11. 2017 ZDE   ***   Harmonogram výzev na rok 2018 (pracovní návrh) - více informací ZDE   ***   Vyhlášen seminář zaměřený na modul CBA pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Vyhlášeny semináře pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Dne 25. října 2017 byly vyhlášeny výzvy č. 36 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II a č. 37 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Rada hl. m. Prahy 17. 10. 2017 schválila projekty ve výzvách č. 25, 27 a 40. Jde o projekty z oblasti „Udržitelná mobilita a energetické úspory“ a „Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě". Více info v rubrice Výzvy.   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2016. ZDE   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017. ZDE   ***   Dne 20. září vstoupila v účinnost aktualizovaná pravidla pro žadatele a příjemce.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   Zájemcům nabízíme služby nezávislého ombudsmana pro evropské fondy. Své dotazy zasílejte na: ombudsman@penizeproprahu.cz   ***   

Společným vzděláváním ke společnému soužití

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000066
Zaměření projektu:Zvládneme my, pedagogové základní a mateřské školy, úkoly, které před nás nastolují velké společenské změny? Tedy celoevropské migrační vlny i snahy o společné vzdělávání co možná největšího počtu žáků ve školách hlavního vzdělávacího proudu? A dokážeme tím zvýšit kvalitu vzdělávání? Věříme, že ano. Naším projektem chceme propojit aktuální multikulturní témata a proinkluzivní opatření tak, aby se z naší školy stal svět, kde budeme společně žít, budeme se společně vzdělávat a vzájemně respektovat.
Žadatel:Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2
Partner:ne
Výše schválené podpory (Kč):5 544 542,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:www.zs-ns2.cz

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání všech dětí i žáků školy prostřednictvím inkluzivního vzdělávání a celkově vytvořením proinkluzivního a multikulturního prostředí.

Dílčími cíli jsou:
1. zohlednit potřeby a realizovat aktivity pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem v prostředí multikulturních tříd prostřednictvím práce školních asistentů, individuální podporou zaměřenou na rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti, spoluprací a zapojením rodičů do projektů, doprovodnou prací školních asistentů s rodinami dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem,
2. zavést aktivizační metody výuky formou třídních, ročníkových i celoškolních mezipředmětově zaměřených projektů podporujících projektové a kreativní formy práce,
3. rozvíjet sociální a občanské kompetence dětí a žáků na základě porozumění historii i současným událostem především v zemích původu našich žáků – cizinců a v zemích ve škole vyučovaných jazyků, a to s cílem pěstovat v dětech a žácích kompetence k rozpoznání a odmítání předsudků a negativních stereotypů,
4. zvýšit dovednosti pedagogů při práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem, při práci s heterogenními skupinami dětí a žáků a při naplňování průřezového tématu multikulturní výchova,
5. zvýšit dovednosti pedagogů v oblasti multikulturního vzdělávání a při zohledňování integrace dětí a žáků s odlišným sociokulturním kontextem.