Realizované projekty

Více jazyků ve školce

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001241
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 20 žáků - počet dětí/žáků s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s OMJ, pro které je podpora plánována): 4 žáci. Během projektu dojde k zapojení dvojjazyčného školního asitenta, ale také k realizaci odborných a komunitních sektávání s rodiči dětí i k realizaci intenzivních jazykových kurzů. S dětmi se také bude pracovat při denních aktivitách na téma multikulturní výchovy a pedagogové se nebudou nevyhýbat tématům jako poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování zvláštností různých etnik, lidské solidarity a sociálnímu smíru.
Žadatel:Mateřská škola Indigo kids, v.o.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:359 280,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:www.indigokids.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). MŠ Indigo si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti.