Realizované projekty

Dne 5. 12. 2018 byla vyhlášena výzva č. 49 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Bližší informace naleznete ZDE   ***      ***   Byl schválen harmonogram výzev pro rok 2019, blíže ZDE.   ***   

Vybudování interaktivních učeben přírodních věd – fyzika, chemie a přírodopis

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000450
Zaměření projektu:Pojekt je zaměřen na modernizování a vybavení třech odborných učeben, ve kterých bude docházet k rozvoji klíčových kompetencí v přírodních vědách. Vybaveny budou učebny fyziky, chemie a přírodopisu a to interaktivními technologiemi, výpočetní technikou, výukovými programy a pomůckami.
Žadatel:Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí 391
Partner:-
Výše schválené podpory:1 642 719,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2018

WWW:www.zsvn.cz

Cílem projektu je zvýšení klíčových kompetencí žáků v přírodních vědách – konkrétně ve fyzice, chemii a přírodopisu, prostředkem k dosažení poslání projektu jsou modernizované odborné učebny.