Realizované projekty

Byl schválen harmonogram výzev pro rok 2019, blíže ZDE.   ***      ***   Posunutí vyhlášení výzvy č. 49 (PO4). Více informací ZDE   ***   Dne 18. 10. 2018 nabývá účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, více informací ZDE   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 11. 11. 2018)     ***   

Výroba müsli tyčinek v sociálním podniku

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání
Registrační číslo:CZ.07.3.58/0.0/0.0/16_041/0000571
Zaměření projektu:Vybudování provozovny na výrobu lisovaných a pečených müsli tyčinek. Realizace projektu vhodným způsobem rozvine dosavadní aktivity žadatele a umožní vznik sociálního podniku s cílem poskytnou pracovní místa, uplatnění a rozvoj sociálně ohroženým a vyloučeným osobám.
Žadatel:FEES, spol. s r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:3 960 000,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2019

WWW:-

Projekt vytváří novou provozovnu na výrobu müsli tyčinek fungující na principech sociálního podnikání.