Realizované projekty

38. výzva – schválení projektů v ZHMP   ***   

Výroba müsli tyčinek v sociálním podniku

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání
Registrační číslo:CZ.07.3.58/0.0/0.0/16_041/0000571
Zaměření projektu:Vybudování provozovny na výrobu lisovaných a pečených müsli tyčinek. Realizace projektu vhodným způsobem rozvine dosavadní aktivity žadatele a umožní vznik sociálního podniku s cílem poskytnou pracovní místa, uplatnění a rozvoj sociálně ohroženým a vyloučeným osobám.
Žadatel:FEES, spol. s r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:3 960 000,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2019

WWW:-

Projekt vytváří novou provozovnu na výrobu müsli tyčinek fungující na principech sociálního podnikání.