Realizované projekty

Dne 12. 9. 2018 byla vyhlášena výzva č. 45 - Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II   ***   RHMP dne 30. 8. 2018 schválila navýšení alokace 37. výzvy. ZDE   ***   Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 6. 9. 2018 schválilo poskytnutí podpory projektům z výzvy č. 28 a 42: ZDE   ***   Schválené projekty 34., 35. a 38. výzvy   ***   Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Více informací ZDE     ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46 a 47 (PO3)   ***   

Vytvoření nových tříd v objektu MŠ DUHA v MČ Praha – Dolní Počernice

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_035/0000266
Zaměření projektu:Projektem bude vybudována přístavba MŠ DUHA se 2 třídami a kapacitou 56 dětí v souladu s podmínkami 19. výzvy OP PPR a respektováním potřeb stanovené cílové skupiny (rodiče a zákonní zástupci). Cílem je efektivně vyřešit nepříznivý stav nedostatečné kapacity stávající MŠ (Svatoňovická 587, Praha 9). MČ Praha - Dolní Počernice má velký rozvojový potenciál (bytová výstavba) a projekt vykazuje významnou synergii s dalšími projekty.
Žadatel:Městská část Praha-Dolní Počernice
Partner:-
Výše schválené podpory:20 000 000,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 4. 2017

WWW:http://praha-dolnipocernice.cz/

Cílem projektu je navýšení kapacity počtu míst v předškolním, cenově dostupném zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky, vytvoření potenciálu pro vyšší zaměstnanost rodičů s malými dětmi a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání.