Realizované projekty

Upozorňujeme na vydání aktualizované Přílohy č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce, dostupná je ZDE   ***   Dne 26. 9. 2019 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 49. Více informací ZDE   ***   Od 1. 10. 2019 je účinná nová verze Snížených odvodů, kterou naleznete v záložce „pro příjemce“.   ***   

Vzděláváme se společně

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001262
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na podporu žáků s OMJ a kulturním zázemím tak, aby jim poskytl podporu při vzdělávání v novém prostředí a pomohl rozvinout jejich studijní potenciál a schopnosti v nejvyšší možné míře. Zároveň si však tento projekt klade za cíl podpořit v žácích pocit hrdosti na jejich původ a kulturní obohacení, což obnáší intenzivní práci s dětmi, ale i komunikaci s jejich rodiči. Celkový počet žáků: 217 -počet žáků s OMJ: 75.Projekt je také zaměřen na rozvoj vzdělávání pedagogů tak, aby byli schopni žákům s odlišným mateřským jazykem poskytnout co nejlepší podporu a zároveň si neustále doplňovali nové poznatky v této oblasti.
Žadatel:Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060
Partner:-
Výše schválené podpory:877 504,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:www.zsgraficka.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Úkolem projektu je poskytnutí maximální podpory žákům s odlišným mateřským jazykem tak, aby byli schopni se co nejlépe adaptovat ve vzdělávacím systému a rozvinout své schopnosti v nejvyšší možné míře.