Realizované projekty

V systému ISKP14+ nastal problém se zobrazováním rozpočtu, více informací ZDE   ***   Dne 17. ledna 2018 byla vyhlášena výzva č. 39 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Odbor evropských fondů se stěhuje na novou adresu, více informaci ZDE   ***   Praha podporuje inovace a rozvoj podnikání prostřednictvím voucherů za 480 milionů korun, více informací ZDE.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   

Webové tržiště polygrafických služeb

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000159
Zaměření projektu:Projekt není zaměřený na konkrétní podskupinu z cílové skupiny. Účast na podporovaném zaměstnání bude nabídnuta jakémukoliv zájemci z řad osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených, který bude schopen práci vykovávat. Projekt je tedy nediskriminační a nabízí rovné příležitosti všem. V rámci projektu dojde k vytvoření webové aplikace, která bude sloužit jako aukční portál pro polygrafické služby. Díky tomu systému bude mít zákazník možnost porovnání ceny, kvality služeb nebo zboží a jeho dostupnosti a bude si moci snáze vybrat pro sebe vhodného dodavatele. Účastníci z cílové skupiny budou pracovat na pozicích zabezpečujících bezchybný chod aukcí a výměny informací mezi zákazníkem a dodavatelem. Pozitivní vliv se očekává na straně účastníků, ale i zaměstnavatele. Díky očekávanému získávání kladných zkušeností s cílovou skupinou tak může dojít k postupnému smazávání tzv. stigmat, která jsou spojována se zaměstnáváním osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. Ve svém důsledku by tak mohlo dojít k vyšší míře zaměstnávání dané cílové skupiny.
Žadatel:Logic pro, s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory (Kč):3 670 697,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:-

Projekt s názvem „Webové tržiště polygrafických služeb“ je zaměřený na vzdělání a zaměstnávání osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených.