Tiskové zprávy

*** Dne 20. září vstoupila v účinnost aktualizovaná pravidla pro žadatele a příjemce. *** Rada hl. m. Prahy schválila vyhlášení výzev č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání a č. 35 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení.   ***   

Dne 20. září 2017 byly vyhlášeny výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání a č. 35 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Bližší informace naleznete ZDE.

    ***   Soutěžte s OP PPR od 9. 10. na Hitrádiu City o vstupenky do ZOO a fotoaparát! Více o rozhlasové kampani ZDE.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   Byl přidán další Seminář k 32. výzvě. Více informací ZDE.   ***   Dne 14. 9. 2017 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory projektům v 9., 11. a 24. výzvě. ZDE   ***   Dne 14. 9. 2017 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory projektu v 40. výzvě. ZDE   ***   Dne 14. 9. 2017 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory projektům v 21., 22. a 23. výzvě. ZDE   ***   Od 1.července 2017 jsou uzavřené smlouvy s dodavateli u příjemců, na které se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, účinné až po jejich zveřejnění v registru smluv.   ***   Ladronkafest přilákal davy návštěvníků, lidé se tu zajímali i o evropské fondy. Najdete se?   ***   Seminář pro žadatele k vyhlášené 32. výzvě ZDE   ***   Dne 6. září 2017 byla vyhlášena výzva č. 32 Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Byly zveřejněny pokyny pro modul Veřejné zakázky v IS KP14+. Dokument je ke stažení ZDE.   ***   Dne 30. srpna 2017 byla vyhlášena výzva č. 41 Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Nově nabízíme služby nezávislého ombudsmana pro evropské fondy. Své dotazy zasílejte na: ombudsman@penizeproprahu.cz   ***   Avízo pro výzvu č. 35 naleznete ZDE   ***   Avízo pro výzvu č. 34 naleznete ZDE   ***   Dne 14. 8. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 23 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. ZDE   ***   Dne 14. 8. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 20 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. ZDE   ***   Dne 9. 8. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 21 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. ZDE   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017, provedené změny v harmonogramu se týkají Prioritní osy 2 a 4. Více informací týkajících se změn naleznete v sekci Harmonogram výzev nebo v sekci Pro žadatele.   ***   POZOR! Došlo k aktualizaci Harmonogramu výzev na rok 2016! Změna se týká Prioritní osy 2, kde byla navýšena alokace výzvy č. 13 z 500 mil. Kč na 523 mil. Kč.   ***   

8. 11. 2016 Změny ve výzvě ve prospěch inovačního partnerství

Odbor evropských fondů předložil Radě hl. m. Prahy ke schválení změny týkající se výzvy č. 8 Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi vyhlášené v rámci prioritní osy 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací a Rada revizi výzvy 8.11 2016 schválila.

 Vzhledem ke změnám ve znění nového Zákona o veřejných zakázkách, který vstoupil v platnost 1. 10. 2016 a na základě konzultací se zástupci potenciálních žadatelů, došli pracovníci oddělení projektů odboru evropských fondů MHMP k závěru, že je potřeba výše zmíněnou výzvu revidovat a to z hlediska podporovaných aktivit, finančních podmínek a také množství povinných příloh. Do výzvy č. 8 bylo celkem vyčleněno 400 milionů Kč, které by mohly významně pomoci v zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi na služby v oblasti výzkumu a vývoje, jehož cílem je vyvinout taková inovativní řešení, která by odpovídala potřebám veřejného sektoru. „Jsem rád, že potřeby potenciálních žadatelů, které byly během řady konzultací s projektovými manažery identifikovány, budou uvedeny do praxe a proces žádostí v této komplexní a složité oblasti bude alespoň částečně usnadněn,“ říká ředitel odboru Jan Hauser.

Investiční prioritou výzvy č. 8 původně vyhlášené pod názvem Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi je podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání. Jedná se pak zejména o investice v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podporu technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby především v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití.

Výzva je nyní nazvána Inovační poptávka veřejného sektoru a k jejím hlavním revizím patří právě rozšíření podporovaných aktivit o uskutečnění veřejné zakázky v režimu inovačního partnerství postupem podle zákona, které umožňuje v rámci projektu zajištění výsledných dodávek, služeb nebo stavebních prací. Dále pak byly zpřesněny požadavky na nakládání s výstupy veřejné zakázky typu PCP, byl navýšen finanční limit na výdaje bezprostředně spojené s přípravou a řízením projektu na 30 % celkových způsobilých výdajů projektu a byly vypuštěny některé povinné přílohy. Současně s revizí výzvy proběhla také aktualizace kritérií pro věcné hodnocení.

„Úzká spolupráce a diskuze s potenciálními žadateli jsou vždy přínosem. V tomto případě věřím, že schválené změny, o kterých budeme bezprostředně informovat i formou adresných oznámení, přispějí k čerpání dotací a smysluplnému využití evropských peněz,“ doplňuje radní pro evropské fondy Irena Ropková.

Nové znění výzvy je platné od 9. 11. 2016.

 

Videa