Realizované projekty

38. výzva – schválení projektů v ZHMP   ***   

ZŠ Táborská Praha

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001036
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 479 - počet dětí/žáků s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s OMJ, pro které je podpora plánována): 20. Realizace projektu přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí k porozumění a toleranci odlišných kultur. Výstupy budou naplněny vybranými aktivitami. Hlavním cílem je upevnit multikulturní prostřední školy, které vytváří platformu pro kvalitní systém vzdělávání dětí a zároveň místo pro setkávání a spolupráci komunity rodičů a přátel školy. Projekt má za cíle 1. seznamování dětí i rodičů v přirozeném prostředí školy s kulturními odlištnostmi, vedoucí k jejich porozumění a přijetí různorodosti jako základnu tolerantní společnosti 2. vytvoření funkčního prostředí komunity, ve které společně pedagogové i rodiče řeší problematiku spojenou s jazykovou barierou 3. vzdělávání pedagogických pracovníků a rozšíření jejich znalostí a dovedností.
Žadatel:Základní škola, Praha 4, Táborská 45
Partner:-
Výše schválené podpory:1 723 924,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:www.zstaborska.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Zvýšení kvalit vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Podpora základní školy především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem.