Realizované projekty

Dne 12. 9. 2018 byla vyhlášena výzva č. 45 - Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II   ***   RHMP dne 30. 8. 2018 schválila navýšení alokace 37. výzvy. ZDE   ***   Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 6. 9. 2018 schválilo poskytnutí podpory projektům z výzvy č. 28 a 42: ZDE   ***   Schválené projekty 34., 35. a 38. výzvy   ***   Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Více informací ZDE     ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46 a 47 (PO3)   ***   

Zvyšování kvality a efektivity poskytování služeb inovačním podnikům v Praze

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_042/0000616
Zaměření projektu:Cílem projektu je vytvoření uceleného akceleračního programu poradenských služeb pro začínající inovativní MSP na území hl.m. Prahy. Tento program umožní zlepšení prostředí a zkvalitnění služeb pro inovační MSP. Připravený akcelerační program přispěje ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a organizacemi VaV, což přinese realizaci inovativních technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.
Žadatel:ACCelerator s.r.o.
Partner:Hub, s.r.o.
Výše schválené podpory:8 557 069,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.4.2018
Datum ukončení projektu: 31.3.2021

WWW:-

Projekt významným způsobem přispěje ke snazšímu vzniku a rozvoji znalostně intenzivních firem. V rámci projektu bude realizován 6ti měsíční akcelerační program, který bude zahrnovat opakující se služby projektových manažerů žadatele, a zároveň externích expertů k zabezpečení definovaných balíčků služeb pro podporované firmy. Za celou dobu realizace projektu bude akcelerační program opakován vždy dvakrát ročně, tj. celkově šestkrát.