Realizované projekty

Avízo k prodloužení výzvy č. 30 - Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie - více v Aktualitách   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 34 – stav k 11. 7. 2018   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   

Zvyšování kvality a efektivity poskytování služeb inovačním podnikům v Praze

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_042/0000616
Zaměření projektu:Cílem projektu je vytvoření uceleného akceleračního programu poradenských služeb pro začínající inovativní MSP na území hl.m. Prahy. Tento program umožní zlepšení prostředí a zkvalitnění služeb pro inovační MSP. Připravený akcelerační program přispěje ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a organizacemi VaV, což přinese realizaci inovativních technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.
Žadatel:ACCelerator s.r.o.
Partner:Hub, s.r.o.
Výše schválené podpory:8 557 069,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.4.2018
Datum ukončení projektu: 31.3.2021

WWW:-

Projekt významným způsobem přispěje ke snazšímu vzniku a rozvoji znalostně intenzivních firem. V rámci projektu bude realizován 6ti měsíční akcelerační program, který bude zahrnovat opakující se služby projektových manažerů žadatele, a zároveň externích expertů k zabezpečení definovaných balíčků služeb pro podporované firmy. Za celou dobu realizace projektu bude akcelerační program opakován vždy dvakrát ročně, tj. celkově šestkrát.