Realizované projekty

S barevnými balonky okolo světa

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001171
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Celkový počet dětí/žáků školy: 112 - počet dětí/žáků s OMJ na škole: plánováno pro 3 z celkových 6.
Žadatel:Mateřská škola, Praha 4, Jažlovická 2119
Partner:-
Výše schválené podpory:350 452,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:www.msjazlovicka.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Projekt je primárně určen na podporu dětí s OMJ, pro které je připraveno doučování z ČJ. Pedagogové získají možnost rozšíření multikulturního povědomí díky zahraničním stážím, na kterých mimo jiné načerpají i zkušenosti pro svou další práci. Výstupy z těchto aktivit budou prezentovány na komunitně osvětových setkání. Připraveny jsou také zajímavé besedy pro rodiče.