Realizované projekty

V souvislosti s účinností GDPR byla zřízena nová sekce stránek a pro příjemce je vydána nová verze Karty účastníka, bližší informace zde   ***   Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 23. 5. 2018)   ***   

Centrum demokratického vzdělávání

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000163
Zaměření projektu:Primární je zde motivace cílové skupiny projektu, kterou jsou migranti a azylanti, k aktivní participaci na komunitním životě v dané lokalitě. Zároveň se tak otevírá prostor pro vzájemné setkávání a poznávání cílové skupiny a majority, které ve svém důsledku může vést ke snížení negativních sociálních jevů, které mohou primárně plynout ze špatné integrace cílové skupiny (vznik tzv. ghett, sociálně patologické jevy ze strany majority jako je diskriminace atp.) a mít významný negativní vliv na soužití těchto osob v předmětné komunitě. Díky aktivitám projektu tak vznikne bezpečný prostor pro vytvoří si vazby s majoritou a zároveň zástupci dané cílové skupiny budou moci seznámit veřejnost s kulturou země svého původu (např. v rámci tzv. sousedských setkávání), což ve svém důsledku povede k možné prevenci sociálně patologických jevů. Vzájemná setkání migrantů a majoritní společnosti přispějí také k posílení vazeb sociální soudržnosti. Zájem cílové skupiny o zapojení do projektu vyplývá ze zkušeností z realizace kulturně vzdělávacích akcí pro migranty a majoritu, kterým se realizátoři projektu věnují již více než 7 let.
Žadatel:Centrum demokratického vzdělávání, z. ú.
Partner:-
Výše schválené podpory:2 802 372,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.demokraticke-vzdelavani.cz

Projekt „Centrum demokratického vzdělávání“ se ve svém důsledku zaměřuje na posilování sociální soudržnosti a to především na úrovni místní komunity.