Realizované projekty

   ***   Vyhlášeny semináře pro žadatele ve výzvě č. 28. Více informací: ZDE   ***   Dne 15. listopadu 2017 byla vyhlášena výzva č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Vyhlášen třetí seminář pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 13. 11. 2017 ZDE   ***   Harmonogram výzev na rok 2018 (pracovní návrh) - více informací ZDE   ***   Vyhlášen seminář zaměřený na modul CBA pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Vyhlášeny semináře pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Dne 25. října 2017 byly vyhlášeny výzvy č. 36 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II a č. 37 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Rada hl. m. Prahy 17. 10. 2017 schválila projekty ve výzvách č. 25, 27 a 40. Jde o projekty z oblasti „Udržitelná mobilita a energetické úspory“ a „Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě". Více info v rubrice Výzvy.   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2016. ZDE   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017. ZDE   ***   Dne 20. září vstoupila v účinnost aktualizovaná pravidla pro žadatele a příjemce.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   Zájemcům nabízíme služby nezávislého ombudsmana pro evropské fondy. Své dotazy zasílejte na: ombudsman@penizeproprahu.cz   ***   

Centrum demokratického vzdělávání

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000163
Zaměření projektu:Primární je zde motivace cílové skupiny projektu, kterou jsou migranti a azylanti, k aktivní participaci na komunitním životě v dané lokalitě. Zároveň se tak otevírá prostor pro vzájemné setkávání a poznávání cílové skupiny a majority, které ve svém důsledku může vést ke snížení negativních sociálních jevů, které mohou primárně plynout ze špatné integrace cílové skupiny (vznik tzv. ghett, sociálně patologické jevy ze strany majority jako je diskriminace atp.) a mít významný negativní vliv na soužití těchto osob v předmětné komunitě. Díky aktivitám projektu tak vznikne bezpečný prostor pro vytvoří si vazby s majoritou a zároveň zástupci dané cílové skupiny budou moci seznámit veřejnost s kulturou země svého původu (např. v rámci tzv. sousedských setkávání), což ve svém důsledku povede k možné prevenci sociálně patologických jevů. Vzájemná setkání migrantů a majoritní společnosti přispějí také k posílení vazeb sociální soudržnosti. Zájem cílové skupiny o zapojení do projektu vyplývá ze zkušeností z realizace kulturně vzdělávacích akcí pro migranty a majoritu, kterým se realizátoři projektu věnují již více než 7 let.
Žadatel:Centrum demokratického vzdělávání, z. ú.
Partner:-
Výše schválené podpory (Kč):2 802 372,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.demokraticke-vzdelavani.cz

Projekt „Centrum demokratického vzdělávání“ se ve svém důsledku zaměřuje na posilování sociální soudržnosti a to především na úrovni místní komunity.