Realizované projekty

Cesta za inspirací

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000845
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na následující témata: vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Celkový počet žáků školy (platný k 09/2017): 694 - počet žáků s OMJ ve škole: 45. Cílem projektu je podpora osobnostního rozvoje a vzdělávání pedagogů prostřednictvím zahraničních stáží.
Žadatel:Základní škola, Praha 4, Mendelova 550
Partner:-
Výše schválené podpory:343 432,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2020

WWW:www.zsmendelova.cz

Cílem projektu je rozvoj vytváření proinkluzivního prostředí škol a začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Dalším cílem je hledání inspirace a dalších cest, které jsou využívány v zemích Evropské unie (Dánsko, Švédsko). Cílem projektu je vytváření proinkluzivního prostředí ve škole, postupné začleňování žáků s OMJ do vzdělávání a spolupráce s jejich rodiči.