Realizované projekty

Upozorňujeme příjemce projektů v Prioritní ose 3 a 4, že od pátku 15. 11. 2019 od 17 hod do neděle 17. 11. 2019 do 24 hod bude portál ESF včetně IS ESF 2014+ nedostupný. Více zde.   ***   Harmonogram pro rok 2020 je nově zveřejněn zde.   ***   Aktualizace harmonogramu výzev pro rok 2019, více zde.   ***   

Dětská skupina Zelenečská, Městská část Praha 14

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000629
Zaměření projektu:V rámci projektu bude zřízeno/provozováno zařízení péče o děti, které bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce, doplní dosavadní institucionální zařízení a v místě realizace vytvoří ucelený systém péče o dítě od jeho narození, resp. 1 roku či 3 let věku do zahájení školní docházky.
Žadatel:Mateřská škola Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500, příspěvková organizace
Partner:-
Výše schválené podpory:2 854 356,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2018

WWW:www.ms-zelenecska.cz

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi