Realizované projekty

Aktualizace harmonogramu výzev 2020   ***   

DOMUS VITAE – vybavení komunitního integračního sociálního podniku

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání
Registrační číslo:CZ.07.3.58/0.0/0.0/15_003/0000091
Zaměření projektu:Jedná se o komplexní projekt cílený na vybudování, uvedení do provozu a následný provoz komunitního integračního sociálního podniku, jehož náplní bude zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce - osob z věkové kategorie 50+. Celý projektový záměr je rozdělen do tří navazujících etap: V první fázi proběhne rekonstrukce objektu (z již schválených prostředků MHMP), bude navazovat pořízení vybavení podniku (předkládaný projekt) a třetí fází je rozběh a plný provoz centra.
Žadatel:DOMUS VITAE, z. ú.
Partner:-
Výše schválené podpory:1 319 924,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 3. 2018

WWW:-