Realizované projekty

Dne 5. 12. 2018 byla vyhlášena výzva č. 49 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Bližší informace naleznete ZDE   ***      ***   

Efektivní využití odpadního tepla

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000384
Zaměření projektu:Předkládaný projekt se zabývá aktuálním využitím odpadního tepla. Odpadní teplo vzniká v různých provozech i zařízeních a končí bez většího užitku jako součást exhalací. V některých případech je spojeno i s vyššími emisemi škodlivin i skleníkových plynů. V době zvyšování efektivity nakládání se zdroji energie představuje odpadní teplo zdroj, který je možné využít. Projekt se zaměřuje na 3 typy zdrojů: mobilní, nízkopotenciální stacionární a vysokopotenciální stacionární zdroje odpadního tepla.
Žadatel:Fyzikální ústav AV ČR, v.v.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:9 842 631,83 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2018
Datum ukončení projektu: 30.6.2020

WWW:www.fzu.cz

Hlavním cílem projektu je zlepšení prostředí pro život obyvatel hl. m. Prahy díky mezisektorové spolupráci špičkového výzkumu, komerčního sektoru a veřejné správy. Jedná se zejména o oblast autobusové hromadné dopravy, technologie správy budov a vysokopotenciální zdroje tepla (teplárny, spalovna odpadu). Specifickým cílem je komercializace konkrétních technologií hospodaření s odpadním teplem vedoucích k nižší energetické náročnosti zařízení nebo provozu.