Realizované projekty

Dne 12. 9. 2018 byla vyhlášena výzva č. 45 - Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II   ***   RHMP dne 30. 8. 2018 schválila navýšení alokace 37. výzvy. ZDE   ***   Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 6. 9. 2018 schválilo poskytnutí podpory projektům z výzvy č. 28 a 42: ZDE   ***   Schválené projekty 34., 35. a 38. výzvy   ***   Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Více informací ZDE     ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46 a 47 (PO3)   ***   

Efektivní využití odpadního tepla

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000384
Zaměření projektu:Předkládaný projekt se zabývá aktuálním využitím odpadního tepla. Odpadní teplo vzniká v různých provozech i zařízeních a končí bez většího užitku jako součást exhalací. V některých případech je spojeno i s vyššími emisemi škodlivin i skleníkových plynů. V době zvyšování efektivity nakládání se zdroji energie představuje odpadní teplo zdroj, který je možné využít. Projekt se zaměřuje na 3 typy zdrojů: mobilní, nízkopotenciální stacionární a vysokopotenciální stacionární zdroje odpadního tepla.
Žadatel:Fyzikální ústav AV ČR, v.v.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:9 842 631,83 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2018
Datum ukončení projektu: 30.6.2020

WWW:www.fzu.cz

Hlavním cílem projektu je zlepšení prostředí pro život obyvatel hl. m. Prahy díky mezisektorové spolupráci špičkového výzkumu, komerčního sektoru a veřejné správy. Jedná se zejména o oblast autobusové hromadné dopravy, technologie správy budov a vysokopotenciální zdroje tepla (teplárny, spalovna odpadu). Specifickým cílem je komercializace konkrétních technologií hospodaření s odpadním teplem vedoucích k nižší energetické náročnosti zařízení nebo provozu.