Realizované projekty

Avízo o prodloužení 55. výzvy Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV - ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 18. 5. 2020 ZDE   ***   

Environmentální zahrada MŠ Na Chodovci

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000498
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí dětí a kinestetického učebního stylu prostřednictvím zlepšení vybavení školy a dále zkvalitnění zázemí školy pro práci s dvouletými dětmi. Projekt je zaměřen na vybudování environmentální zahrady zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu EVVO, zlepšení polytechnických dovedností a úpravu tříd pro dvouleté děti.
Žadatel:Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540
Partner:-
Výše schválené podpory:1 665 800,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2018

WWW:www.msnachodovci.cz

Cílem projektu je v souladu se Školním vzdělávacím programem a zaměřením školy propojit polytechnickou a environmentální výchovu a vytvořit pro cílové skupiny interaktivní, smysluplné a bezrizikové prostředí. Škola díky projektu zvýší svoji konkurenceschopnost.