Realizované projekty

Dne 12. 9. 2018 byla vyhlášena výzva č. 45 - Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II   ***   RHMP dne 30. 8. 2018 schválila navýšení alokace 37. výzvy. ZDE   ***   Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 6. 9. 2018 schválilo poskytnutí podpory projektům z výzvy č. 28 a 42: ZDE   ***   Schválené projekty 34., 35. a 38. výzvy   ***   Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Více informací ZDE     ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46 a 47 (PO3)   ***   

Inkluze pro každého

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000351
Zaměření projektu:Realizací projektu chceme podpořit proinkluzivnost pražských mateřských, základních a středních škol. Souborem aktivit, které jsou zaměřeny na všechny skupiny ovlivňující školní prostředí a podmínky pro vzdělávání - vedoucí pracovníci a pedagogové škol, děti a žáci, děti a žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a jejich rodiče - chceme podpořit začleňování a vzdělávání znevýhodněné skupiny dětí a žáků s OMJ. V projektu bude podpořeno 212 pedagogů, 300 žáků ZŠ a SŠ a 340 dětí a žáků s OMJ.
Žadatel:META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Partner:-
Výše schválené podpory:3 986 184,68 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2019

WWW:http://www.meta-ops.cz/

Hlavním cílem projektu je posílit proinkluzivnost prostředí na pražských mateřských, základních a středních školách a zvýšit schopnost vzdělávacího systému a škol samotných zohledňovat specifické potřeby dětí a žáků s OMJ.