Realizované projekty

Upozorňujeme na vydání aktualizované Přílohy č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce, dostupná je ZDE   ***   Dne 26. 9. 2019 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 49. Více informací ZDE   ***   Od 1. 10. 2019 je účinná nová verze Snížených odvodů, kterou naleznete v záložce „pro příjemce“.   ***   

Inkluzivní program neformálního vzdělávání prostřednicvím hudební výchovy ve školách zřizovaných Magistrátem hlavního města Prahy

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000028
Zaměření projektu:Obsahem projektu je realizace inovativních kurzů neformálního vzdělávání prostřednictvím hodin hudební výchovy. Projekt je určen primárně pro žáky základních škol, kteří pochází z rodin s odlišným národnostním, kulturním a jazykovým zázemím a sekundárně pak i žákům ostatním. Prostřednictvím přirozené spolupráce, které bude dosaženo během vyučovacích hodin, přispěje projekt ke sdružování dětí z různých kulturních a sociálních prostředí, což povede k respektování odlišností a toleranci kultur.
Žadatel:Klub Pražský komorní kytarový orchestr
Partner:ne
Výše schválené podpory:7 931 925 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:http://pkko.cz

Projekt se zaměřuje zejména na prevenci vzniku sociálního vyloučení právě prostřednictvím posilování místní soudržnosti, a to formou neformálního inkluzivního vzdělávání dětí. Podporován bude rozvoj osobnostních a občanských kompetencí žáků, zejména v souvislosti s respektem k hodnotám, které plynou z rozdílů mezi různými hodnotovými systémy v multikulturní společnosti. Žáci si vytvoří aktivní vztah k okolnímu prostředí a lidem v něm.

Projekt podporuje rozvoj kulturního povědomí, pochopení různých kultur a úctu ke kulturní a jiné rozmanitosti. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím inkluzního programu neformálního vzdělávání v oblasti hudební výchovy. Dalšími cíli je posílení proinkluzivního prostředí ve školách, posílení přijímání odlišností a jejich respektování a tolerance, podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí a mládeže. Vzhledem k vývoji ve světě budou právě současní žáci základních škol žít ve stále více multikulturní společnosti. Cílem tohoto projektu je proto také vhodným způsobem je na tuto budoucnost připravit, a to právě prostřednictvím inkluzního programu zaměřeného na hudbu.

Účast na projektu poskytne dětem a žákům příležitost k neformálnímu vzdělání v této oblasti a vytvoří předpoklady pro úspěšné fungování inkluzivního prostředí ve třídách škol, jejichž žáci se projektu zúčastní. To zvýší kvalitu vzdělávání prostřednictvím neformálního hudebního vzdělávání. Projekt dětem zároveň usnadní přístup k zájmovým aktivitám. Vzhledem k zaměření projektu se hodin zúčastní i děti z typických českých rodin. V rámci projektu se tedy budou setkávat děti z mnoha odlišných sociálních či kulturních prostředí a vytvářet vzájemné vazby a základy pro vzájemné porozumění.

Vzhledem k charakteru projektu, průběhu hodin a také působení lektorů bude toto setkávání probíhat zcela přirozeně a posílí v dětech schopnosti přijímání a respektování odlišností. Projekt počítá s podpořením nejméně 600 dětí s speciálními vzdělávacími potřebami. Celkově bude podpořeno alespoň 7 500 dětí.