Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy dne 26. srpna 2019 schválila navýšení alokace 51. výzvy: ZDE   ***   

Inspirace pro inkluzi na pražských školách

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000032
Zaměření projektu:Projekt komplexně podpoří proinkluzivní prostředí na základních a středních školách a bude obsahovat 3 aktivity: Informování o novém pojetí inkluzivního vzdělávání, Multikulturní výchova 2000 žáků inovativními metodami, Příprava 140 pedagogů v moderních inkluzivních vzdělávacích metodách včetně multikulturní výchovy: škála aktivit a jejich pilotní realizace přímo ve třídách se supervizí. Do projektu se zapojí rodiče, žáci i pedagogové. Výstupem projektu budou dvě metodiky: metody multikulturní výchovy a metodický materiál Inspirace pro inkluzi.
Žadatel:Slovo 21, z. s.
Partner:-
Výše schválené podpory:2 572 950 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:www.slovo21.cz

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím rozvoje a posílení inkluzivního vzdělávání na 5 základních a 3 středních školách, které splňují kritéria programu a podporovat rozvoj sociálních a občanských kompetencí u 2800 žáků a 140 pedagogů.

Indikátory naplnění cíle:
a) Informování 30 ředitelů a řídících pracovníků o právním a metodologickém rámci inkluzivního vzdělávání
b) Příprava 40 pedagogů v moderních inkluzivních vzdělávacích metodách
c) Formulací expertních doporučení 5 základním a 3 středním školám
d) Vytvořením metodiky pro podporu inkluzivního vzdělávání na základních a středních školách
e) Realizace přednášek o multikulturní výchově a divadla utlačovaných pro 2000 žáků a 100 pedagogů
f) Aktualizace a rozšíření metodiky k multikulturní výchově na školách