Realizované projekty

Aktualizace harmonogramu výzev 2020   ***   

Já a můj předsudek

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000046
Zaměření projektu:Projekt "Já a můj předsudek" je zaměřen na prevenci extremismu, rasismu, xenofobie a nesnášenlivosti u dětí a mládeže. V rámci projektu chceme vytvořit metodiky k výukovým programům, vést interaktivní besedy na daná témata na základních a středních školách a na středních odborných učilištích a uspořádat žákovskou výtvarnou soutěž "moje reakce". Součástí projektu bude rovněž uskutečnění adaptačních filmových pobytů pro základní školy a první ročníky středních škol a středních odborných učilišť. Předkládaný projekt působí zejména v oblastech výchovy k toleranci a respektování jinakosti.
Žadatel:Metaculture, z. s.
Partner:ne
Výše schválené podpory:1 842 787,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2016
Datum ukončení projektu: 29. 6. 2018

WWW:www.metaculture.cz

Projekt „Já a můj předsudek“ bude díky dlouholeté zkušenosti lektorů v oblasti práce s dětmi a mladistvými a detailně propracované metodice velice podrobně pracovat s výše uvedenými tématy. Cílová skupina pozná problematiku ve všech jeho oblastech a naučí se nazírat na sebe, své spoluobčany i na své předky s určitým respektem, tolerancí a lidskostí. Výše uvedená témata by měla v cílové skupině prohloubit mezilidskou a interkulturní senzitivitu a toleranci, pozitivní vztah ke svému městu a okolí (s celou svojí jedinečnou rozmanitostí) a zároveň větší občanskou zodpovědnost.

Projekt je zaměřen primárně pro žáky a studenty základních a středních škol, dále pak pro jejich rodiče a širší veřejnost, kteří mají možnost navštívit slavnostní promítání studentských filmů, vystavení uměleckých děl a soutěže v místních kinech.

Projekt díky svému multikulturnímu zaměření hraje důležitou roli i ve snížení rizikového chování u mladistvých, dětí a sekundárně i u jejich rodičů, kteří budou moci shlédnout díla svých potomků.