Realizované projekty

Dne 5. 12. 2018 byla vyhlášena výzva č. 49 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Bližší informace naleznete ZDE   ***      ***   

Komercionalizační produkty: nebezpečné přírodniny, hipo monumenty a památky, služební koně

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000371
Zaměření projektu:Cílem projektu je prověření 3 komercializačních záměrů vzniklých na ČZU zaměřující se na (1) významné snížení počtu otrav a intoxikací živočichy u předškolních a školních dětí na území Prahy, (2) sestavení metodiky umožňující odhalit potenciál mladého koně k výkonu policejní služby a (3) sestavení databáze, která by soustředila cca 80-100 nejdůležitějších hipologických památek, uměleckých artefaktů a monumentů na území hlavního města.
Žadatel:Česká zemědělská univerzita v Praze
Partner:-
Výše schválené podpory:13 532 557,20 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2018
Datum ukončení projektu: 30.6.2020

WWW:https://www.czu.cz

Cílem projektu je prověření 3 komercializačních záměrů vzniklých na ČZU v rámci realizace následujících tří sub-projektů (1) Nebezpečí z přírody kolem nás: jedy, alergeny a parazité (živočichové, rostliny, houby), (2) Porovnání charakterových vlastností a kognitivních schopností plemen koní vzhledem k jejich využitelnosti v jednotce městské i státní jízdní policie, (3) Průvodce po hipologických stavbách a uměleckých artefaktech s tématem koní v hl.městě Praze.