Realizované projekty

Avízo o prodloužení 55. výzvy Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV - ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 25. 5. 2020 ZDE   ***   

Komunitní centrum Dismas

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000767
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na vznik nového komunitního centra, díky kterému dojde k posílení místní sociální soudržnosti mezi CS - lidmi s kriminální minulostí a lidmi bez ní a k sociálnímu začlenění rodin, kde některý ze členů má záznam v rejstříku trestů.
Žadatel:Dismas, o.p.s.
Partner:
Výše schválené podpory:3 262 375,- Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu:

WWW:www.dismas.cz

V rámci realizace projektu vznikne nové Komunitní centrum Dismas (KCD), díky kterému dojde k posílení místní sociální soudržnosti mezi CS – lidmi s kriminální minulostí a lidmi bez ní a k soc. začlenění rodin, kde některý ze členů má záznam v RT.