Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy dne 26. srpna 2019 schválila navýšení alokace 51. výzvy: ZDE   ***   

Komunitní centrum Praha 14

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000225
Zaměření projektu:Dalšími dotčenými skupinami obyvatelstva jsou senioři a příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigranti a azylanti. Komunitní centrum poskytuje jak odborné služby – ve smyslu dluhového a výchovného poradenství, tak neformální služby jako je doučování, volnočasové aktivity, přednášky, workshopy apod. Svými aktivitami (sousedská setkání, jarmarky apod.) podporuje vzájemné soužití komunity městské části Praha 14.
Žadatel:Městská část Praha 14
Partner:-
Výše schválené podpory:5 136 270
Harmonogram:

Termín zahájení: 1. 7. 2017
Termín ukončení: 31. 12. 2018

WWW:www.praha14.cz

Projekt s názvem „Komunitní centrum Praha 14“ je cílen na vybudování a především provoz komunitního centra, které je primárně určeno pro cílovou skupinu osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených.