Realizované projekty

Multikulturní šablony pro MŠ Klamovka

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001183
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na personální podporu školy, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. Celkový počet dětí/žáků školy: 102 - počet dětí/žáků s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s OMJ, pro které je podpora plánována): 22.
Žadatel:Mateřská škola, Praha 5-Košíře, Podbělohorská 2185, příspěvková organizace
Partner:-
Výše schválené podpory:599 061,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:www.msklamovka.webnode.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Úkolem je zlepšit komunikaci s dětmi s OMJ a schopnost adaptace dětí na nové prostředí a nový kolektiv. Prohloubení schopností individuálního přístupu k dítěti. Zvýšení kompetencí pedagogů vzhledem k předpokladu růstu počtu dětí s OMJ v příštích letech. Zároveň přiblížit problematiku výuky těchto dětí rodičům z pohledu pedagoga a zajistit informovanost rodičovské veřejnosti jakožto nutného předpokladu k vyšší efektivitě práce s dětmi s OMJ.