Realizované projekty

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici koordinátor / koordinátorka nesrovnalostí v odboru evropských fondů. Více informací v rubrice volná místa.   ***   Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa programového manažera. Více informací v rubrice volná místa.   ***      ***      ***   V rubrice O programu v dokumentech naleznete novou verzi Programového dokumentu OP PPR schválenou Evropskou komisí dne 23. 5. 2017.   ***   Od 1. 7. 2017 je platná nová tabulka obvyklých mezd zveřejněná v sekci Pro příjemce   ***   Za účelem snížení administrativní zátěže příjemců upravil ŘO od 1. června 2017 povinnost zpracovávat a dokládat pracovní výkazy. Bližší informace naleznete ZDE .   ***   Ve dnech  18. 7., 20. 7., 8. 8. a 9. 8. se uskuteční semináře pro příjemce v 18. výzvě ve specifickém cíli 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci.Více informaci v rubrice Semináře.   ***   Dne 21. června 2017 byla vyhlášena výzva č. 29 Inovační poptávka veřejného sektoru II. Bližší informace naleznete ZDE.   ***      ***      ***   POZOR! Došlo k aktualizaci Harmonogramu výzev na rok 2016! Změna se týká Prioritní osy 2, kde byla navýšena alokace výzvy č. 13 z 500 mil. Kč na 523 mil. Kč.   ***   Až do 31. 8. 2017 je možné předkládat žádosti ve výzvě č. 40, energetické úspory v městských objektech.   ***   

Multikulturní škola – otevřené dveře

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000077
Zaměření projektu:Předmětem projektu je realizace úpravy vzdělávacího programu základní a mateřské školy Heřmánek s ohledem na proinkluzivitu vzdělávání, včetně zvyšování odbornosti a schopností pedagogických pracovníků. Cílem projektu je vytvářet pozitivní školní klima s pochopením pro heterogenitu a multikulturalitu zohledňováním potřeb pro začleňování sociokulturně znevýhodněných žáků. Proběhne zavedení principů multikulturní výchovy, principů začleňování žáka s odlišným mateřským jazykem, neformální vzdělávání a vzdělávání učitelů.
Žadatel:Mateřská škola Heřmánek
Partner:ne
Výše schválené podpory (Kč):1 507 500 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:www.prorodinu.cz

Globálním cílem projektu je získat kompetence k rozpoznání a odmítání předsudků a negativních stereotyp, násilí, porušování práv jednotlivců a menšin a extremistických projevů v malých školách, které se soustředí na individuální práci s žákem.

Specifickým cílem projektu je:
– je vytvoření a rozšiřování vzdělávacích programů škol zúčastněných v projektu o prvky rozvoje sociálních a občanských kompetencí, jako i kompetencí k udržitelnému rozvoji a rozvoji kulturního povědomí, jež směřují ke zvýšení praktických schopností žáků soužití v prostředí hlavního města Prahy a multikulturní společnosti;
– podpora odbornosti a schopností pedagogických pracovníků při zohledňování a rozvoje individuálních potřeb každého žáka ve vzdělávacím procesu a zvyšování motivace ke studiu a to zejména vytváření pozitivního školního klimatu s pochopením pro multikulturalitu;
– zrovnoprávnění v přístupu ke vzdělávání, jako základního předpokladu rozvoje soudržné a konkurence schopné městské společnosti.