Realizované projekty

   ***   Vyhlášeny semináře pro žadatele ve výzvě č. 28. Více informací: ZDE   ***   Dne 15. listopadu 2017 byla vyhlášena výzva č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Vyhlášen třetí seminář pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 13. 11. 2017 ZDE   ***   Harmonogram výzev na rok 2018 (pracovní návrh) - více informací ZDE   ***   Vyhlášen seminář zaměřený na modul CBA pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Vyhlášeny semináře pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Dne 25. října 2017 byly vyhlášeny výzvy č. 36 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II a č. 37 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Rada hl. m. Prahy 17. 10. 2017 schválila projekty ve výzvách č. 25, 27 a 40. Jde o projekty z oblasti „Udržitelná mobilita a energetické úspory“ a „Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě". Více info v rubrice Výzvy.   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2016. ZDE   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017. ZDE   ***   Dne 20. září vstoupila v účinnost aktualizovaná pravidla pro žadatele a příjemce.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   Zájemcům nabízíme služby nezávislého ombudsmana pro evropské fondy. Své dotazy zasílejte na: ombudsman@penizeproprahu.cz   ***   

Multikulturní škola – otevřené dveře

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000077
Zaměření projektu:Předmětem projektu je realizace úpravy vzdělávacího programu základní a mateřské školy Heřmánek s ohledem na proinkluzivitu vzdělávání, včetně zvyšování odbornosti a schopností pedagogických pracovníků. Cílem projektu je vytvářet pozitivní školní klima s pochopením pro heterogenitu a multikulturalitu zohledňováním potřeb pro začleňování sociokulturně znevýhodněných žáků. Proběhne zavedení principů multikulturní výchovy, principů začleňování žáka s odlišným mateřským jazykem, neformální vzdělávání a vzdělávání učitelů.
Žadatel:Mateřská škola Heřmánek
Partner:ne
Výše schválené podpory (Kč):1 507 500 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:www.prorodinu.cz

Globálním cílem projektu je získat kompetence k rozpoznání a odmítání předsudků a negativních stereotyp, násilí, porušování práv jednotlivců a menšin a extremistických projevů v malých školách, které se soustředí na individuální práci s žákem.

Specifickým cílem projektu je:

  • je vytvoření a rozšiřování vzdělávacích programů škol zúčastněných v projektu o prvky rozvoje sociálních a občanských kompetencí, jako i kompetencí k udržitelnému rozvoji a rozvoji kulturního povědomí, jež směřují ke zvýšení praktických schopností žáků soužití v prostředí hlavního města Prahy a multikulturní společnosti;
  • podpora odbornosti a schopností pedagogických pracovníků při zohledňování a rozvoje individuálních potřeb každého žáka ve vzdělávacím procesu a zvyšování motivace ke studiu a to zejména vytváření pozitivního školního klimatu s pochopením pro multikulturalitu;
  • zrovnoprávnění v přístupu ke vzdělávání, jako základního předpokladu rozvoje soudržné a konkurence schopné městské společnosti.