Realizované projekty

Českomoravská záruční a rozvojová banka ve spolupráci s Hlavním městem Praha vyhlásila výzvu k novému programu INFIN na podporu MSP prostřednictvím zvýhodněných úvěrů na financování inovativních projektů na území Prahy. Více ZDE.   ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46, 47 a 53 (PO3)   ***   

Paralelní edukační centrum (PEC)

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/15_024/0000465
Zaměření projektu:Cílem projektu je vytvořit virtuální edukativní prostor, dosažitelný z běžného internetového prohlížeče, který bude mít vertikální a horizontální hierarchii a který bude obsahovat moduly s testy, úlohami, kvizy, simulacemi a hrami. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace výběrového řízení formou Inovačního partnerství dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Partner:-
Výše schválené podpory:27 697 625,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:http://www.praha.eu/jnp/cz/index.html

Cílem projektu vytvořit virtuální edukační systém, který umožní učitelům zařadit do výuky specifické technologické metody (např. simulace či modelování) a nadaným dětem a dětem se zvláštními potřebami dát v rámci inkluze příležitost k osobnímu rozvoji – aniž by je to zatížilo nutností těmto věcem rozumět a naučit se je používat.