Realizované projekty

Dne 12. 9. 2018 byla vyhlášena výzva č. 45 - Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II   ***   RHMP dne 30. 8. 2018 schválila navýšení alokace 37. výzvy. ZDE   ***   Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 6. 9. 2018 schválilo poskytnutí podpory projektům z výzvy č. 28 a 42: ZDE   ***   Schválené projekty 34., 35. a 38. výzvy   ***   Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Více informací ZDE     ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46 a 47 (PO3)   ***   

Paralelní edukační centrum (PEC)

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/15_024/0000465
Zaměření projektu:Cílem projektu je vytvořit virtuální edukativní prostor, dosažitelný z běžného internetového prohlížeče, který bude mít vertikální a horizontální hierarchii a který bude obsahovat moduly s testy, úlohami, kvizy, simulacemi a hrami. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace výběrového řízení formou Inovačního partnerství dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Partner:-
Výše schválené podpory:27 697 625,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:http://www.praha.eu/jnp/cz/index.html

Cílem projektu vytvořit virtuální edukační systém, který umožní učitelům zařadit do výuky specifické technologické metody (např. simulace či modelování) a nadaným dětem a dětem se zvláštními potřebami dát v rámci inkluze příležitost k osobnímu rozvoji – aniž by je to zatížilo nutností těmto věcem rozumět a naučit se je používat.