Realizované projekty

Podpora inkluze v Mateřské škole Paleček

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000659
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 23 - počet dětí/žáků s OMJ na škole: 3 (projekt podpoří všechny děti s OMJ). Úkolem projektu je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školky.
Žadatel:Mateřská škola Paleček o.p.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:368 816,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2019

WWW:www.mspalecek.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Projekt si klade za cíl poskytnout dočasnou podporu dvojjazyčného školního asistenta dětem s OMJ – rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školky s rodičovskou veřejností.