Realizované projekty

Upozorňujeme příjemce projektů v Prioritní ose 3 a 4, že od pátku 15. 11. 2019 od 17 hod do neděle 17. 11. 2019 do 24 hod bude portál ESF včetně IS ESF 2014+ nedostupný. Více zde.   ***   Harmonogram pro rok 2020 je nově zveřejněn zde.   ***   Aktualizace harmonogramu výzev pro rok 2019, více zde.   ***   

Podpora inkluze na Obchodní akademii Holešovice

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000662
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na jedno z kombinace následujících témat: přímá podpora dětí s odlišným mateřským jazykem a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Hlavní cíl projektu je rozvoj proinkluzivního prostředí na škole. Poskytnout žákům s OMJ podporu interkulturního pracovníka, rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností, skrze projektovou výuku, projekt bude rozvíjet kompetence PP v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků.
Žadatel:Obchodní akademie Holešovice
Partner:-
Výše schválené podpory:1 302 242,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:www.oaholesovice.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.