Realizované projekty

Podpora integrace žáků s OMJ na ZŠ Kunratice

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001180
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na personální podporu škol, přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektovou výuku, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Celkový počet žáků školy: 666 - počet žáků s OMJ na škole: 40. V rámci projektu bude realizována projektová výuka za účasti externích odborníků - bude se jednat o 4 půlroční projekty a 36 jednorázových dopoledních/projektů (rozloženo mezi různé třídy a ročníky). V oblasti vzdělávání a osobnostního rozvoje pedagogických pracovníků budou podpořeni dva pedagogové v rozsahu minimálně 32 hodin v oblasti rozvoje sociálních a osobnostních dovedností žáků. Zároveň pedagogové absolvují výjezdy do partnerské školy ve Vídni, kde absolvují program zaměřený na zkušenosti s integrací žáků s OMJ. Bude se jednat o 10 výjezdů/pedagogů. Projekt je cílen také na osvětu komunity rodičů a veřejnosti v podobě odborně zaměřených tematických setkávání s rodiči žáků a komunitně osvětových setkávání s místní komunitou.
Žadatel:Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420, příspěvková organizace
Partner:-
Výše schválené podpory:1 620 699,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení projektu: 29. 2. 2020

WWW:www.zskunratice.cz

Cílem projektu v oblasti personální podpory je zapojení dvojjazyčného školního asistenta na 1,0 úvazku do výuky i mimo ni po dobu 18 měsíců. Školní asistent bude asistovat pedagogům, kteří ve svých ročnících pracují s dětmi s OMJ. Přímá podpora žákům s OMJ bude poskytnuta formou intenzivních kurzů češtiny jako druhého jazyka. Bude se jednat o skupiny 3 – 5 žáků v každém pololetí. Dále bude realizována aktivita doučování žáků s OMJ, kde se bude jednat o 2 paralelní bloky doučování pro 3 – 5 žáků v každém pololetí. V odpoledních hodinách také realizován volnočasový klub se zapojením žáků s OMJ – 3 cykly.