Realizované projekty

Avízo o prodloužení 55. výzvy Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV - ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 18. 5. 2020 ZDE   ***   

Podpora polytechnického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Donovalská

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000476
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na podporu polytechnického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Donovalská za účelen zkvalitnění výuky. Dosažená změna představuje zvýšení motivace k výuce těchto předmětů pro žáky a hlubší osvojení si praktických znalostí z výuky. Cílem projektu je nově zřídit učebnu přírodních věd a nově vybavit pracovnu dílen. Učebna přírodních věd bude vybavena měřícími žákovskými sadami, interaktivním setem (interaktivní tabule, dataprojektor) tablety pro žáky a pedagogy, pomůckami k mikroskopům, interaktivními učebnicemi a demonstračními obrazy. Pracovna dílen pak bude zcela od základů nově vybavena žákovskými stoly a židlemi, skříněmi s pomůckami na kovoobrábění a dřevoobráběním a ručním nářadím zvlášť pro žáky a zvlášť pedagogy.
Žadatel:Základní škola Donovalská 1684
Partner:-
Výše schválené podpory:1 573 957,30 Kč
Harmonogram:

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.donovalskazs.cz

Cílem projektu je podpora polytechnického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Donovalská za účelem zkvalitnění výuky. Dosažená změna představuje zvýšení motivace k výuce těchto předmětů pro žáky a hlubší osvojení si praktických znalostí z výuky.