Pro žadatele

   ***   Vyhlášeny semináře pro žadatele ve výzvě č. 28. Více informací: ZDE   ***   Dne 15. listopadu 2017 byla vyhlášena výzva č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Vyhlášen třetí seminář pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 13. 11. 2017 ZDE   ***   Harmonogram výzev na rok 2018 (pracovní návrh) - více informací ZDE   ***   Vyhlášen seminář zaměřený na modul CBA pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Vyhlášeny semináře pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Dne 25. října 2017 byly vyhlášeny výzvy č. 36 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II a č. 37 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Rada hl. m. Prahy 17. 10. 2017 schválila projekty ve výzvách č. 25, 27 a 40. Jde o projekty z oblasti „Udržitelná mobilita a energetické úspory“ a „Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě". Více info v rubrice Výzvy.   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2016. ZDE   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017. ZDE   ***   Dne 20. září vstoupila v účinnost aktualizovaná pravidla pro žadatele a příjemce.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   Zájemcům nabízíme služby nezávislého ombudsmana pro evropské fondy. Své dotazy zasílejte na: ombudsman@penizeproprahu.cz   ***   

Pokyny pro podání žádosti o přezkum


Žadatelé, kteří podali žádost o podporu do kterékoliv výzvy vyhlášené v rámci OP Praha – pól růstu ČR (OP PPR), mají možnost podat žádost o přezkum v případě, že nejsou spokojeni s výsledkem některé fáze procesu hodnocení a výběru projektů.

Žádost o přezkum podává žadatel výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace IS KP14+.

 

Při podání žádosti o přezkum musí být dodrženy následující podmínky:

  • Žádost o přezkum může žadatel podat, pokud je jeho žádost o podporu vyřazena ve fázi kontroly přijatelnosti a formálních kritérií nebo ve fázi věcného hodnocení; dále pokud žádost o podporu získá v rámci věcného hodnocení dle názoru žadatele neodpovídající počet bodů a také pokud Zastupitelstvo hl. m. Prahy neschválilo výběr žádosti o podporu, která jinak úspěšně prošla všemi předchozími fázemi procesu schvalování.
  • Žádost o přezkum musí být podána nejpozději do patnácti kalendářních dní ode dne doručení oznámení o výsledku dané části procesu prostřednictvím MS2014+.
  • Žadatel musí žádost o přezkum podat prostřednictvím aplikace IS KP14+. Způsob podání žádosti o přezkum je popsán v návodu „Jak podat žádost o přezkum“, který je přílohou tohoto článku.

 

Žadatel musí v žádosti o přezkum přesně vyplnit:

  • proč žádá o přezkum, tj. s hodnocením jakých konkrétních kritérií a otázek nesouhlasí;
  • z jakých důvodů nesouhlasí;
  • čím může svůj nesouhlas doložit – pokud má žadatel jakékoliv přílohy, kterými může svůj nesouhlas doložit, musí je zde uvést. Případné přílohy žádosti o přezkum žadatel přiloží v elektronické podobě k depeši, kterou zašle prostřednictvím IS KP14+ současně s podáním žádosti o přezkum (do pole Předmět depeše doporučujeme uvést „Žádost o přezkum“);
  • jaký výsledek v rámci přezkoumání očekává.

 

Žádost o přezkum projedná přezkumná komise zřízená řídicím orgánem OP PPR. Pokud však žádost o přezkum nesplní některou z uvedených podmínek, nebude se jí přezkumná komise zabývat. Přezkumná komise se rovněž nebude v žádosti o přezkum zabývat dodatečnými informacemi, které nebyly uvedeny již v žádosti o podporu.
Podrobné informace, jakým způsobem probíhá rozhodování o žádosti o přezkum, jaká je lhůta pro vyřízení žádosti o přezkum a jakým způsobem je žadatel o výsledku přezkumu informován, jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR, v kapitole 15.1.

 

Jak podat žádost o přezkum_verze 1.1 platná od 19. 9. 2016

Jak podat žádost o přezkum_verze 1.0 platná od 23. 3. 2016