Pro žadatele

*** Dne 20. září vstoupila v účinnost aktualizovaná pravidla pro žadatele a příjemce. *** Rada hl. m. Prahy schválila vyhlášení výzev č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání a č. 35 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení.   ***   

Dne 20. září 2017 byly vyhlášeny výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání a č. 35 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Bližší informace naleznete ZDE.

    ***   Soutěžte s OP PPR od 9. 10. na Hitrádiu City o vstupenky do ZOO a fotoaparát! Více o rozhlasové kampani ZDE.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   Byl přidán další Seminář k 32. výzvě. Více informací ZDE.   ***   Dne 14. 9. 2017 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory projektům v 9., 11. a 24. výzvě. ZDE   ***   Dne 14. 9. 2017 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory projektu v 40. výzvě. ZDE   ***   Dne 14. 9. 2017 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory projektům v 21., 22. a 23. výzvě. ZDE   ***   Od 1.července 2017 jsou uzavřené smlouvy s dodavateli u příjemců, na které se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, účinné až po jejich zveřejnění v registru smluv.   ***   Ladronkafest přilákal davy návštěvníků, lidé se tu zajímali i o evropské fondy. Najdete se?   ***   Seminář pro žadatele k vyhlášené 32. výzvě ZDE   ***   Dne 6. září 2017 byla vyhlášena výzva č. 32 Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Byly zveřejněny pokyny pro modul Veřejné zakázky v IS KP14+. Dokument je ke stažení ZDE.   ***   Dne 30. srpna 2017 byla vyhlášena výzva č. 41 Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Nově nabízíme služby nezávislého ombudsmana pro evropské fondy. Své dotazy zasílejte na: ombudsman@penizeproprahu.cz   ***   Avízo pro výzvu č. 35 naleznete ZDE   ***   Avízo pro výzvu č. 34 naleznete ZDE   ***   Dne 14. 8. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 23 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. ZDE   ***   Dne 14. 8. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 20 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. ZDE   ***   Dne 9. 8. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 21 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. ZDE   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017, provedené změny v harmonogramu se týkají Prioritní osy 2 a 4. Více informací týkajících se změn naleznete v sekci Harmonogram výzev nebo v sekci Pro žadatele.   ***   POZOR! Došlo k aktualizaci Harmonogramu výzev na rok 2016! Změna se týká Prioritní osy 2, kde byla navýšena alokace výzvy č. 13 z 500 mil. Kč na 523 mil. Kč.   ***   

Pokyny pro podání žádosti o přezkum


Žadatelé, kteří podali žádost o podporu do kterékoliv výzvy vyhlášené v rámci OP Praha – pól růstu ČR (OP PPR), mají možnost podat žádost o přezkum v případě, že nejsou spokojeni s výsledkem některé fáze procesu hodnocení a výběru projektů.

Žádost o přezkum podává žadatel výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace IS KP14+.

 

Při podání žádosti o přezkum musí být dodrženy následující podmínky:

  • Žádost o přezkum může žadatel podat, pokud je jeho žádost o podporu vyřazena ve fázi kontroly přijatelnosti a formálních kritérií nebo ve fázi věcného hodnocení; dále pokud žádost o podporu získá v rámci věcného hodnocení dle názoru žadatele neodpovídající počet bodů a také pokud Zastupitelstvo hl. m. Prahy neschválilo výběr žádosti o podporu, která jinak úspěšně prošla všemi předchozími fázemi procesu schvalování.
  • Žádost o přezkum musí být podána nejpozději do patnácti kalendářních dní ode dne doručení oznámení o výsledku dané části procesu prostřednictvím MS2014+.
  • Žadatel musí žádost o přezkum podat prostřednictvím aplikace IS KP14+. Způsob podání žádosti o přezkum je popsán v návodu „Jak podat žádost o přezkum“, který je přílohou tohoto článku.

 

Žadatel musí v žádosti o přezkum přesně vyplnit:

  • proč žádá o přezkum, tj. s hodnocením jakých konkrétních kritérií a otázek nesouhlasí;
  • z jakých důvodů nesouhlasí;
  • čím může svůj nesouhlas doložit – pokud má žadatel jakékoliv přílohy, kterými může svůj nesouhlas doložit, musí je zde uvést. Případné přílohy žádosti o přezkum žadatel přiloží v elektronické podobě k depeši, kterou zašle prostřednictvím IS KP14+ současně s podáním žádosti o přezkum (do pole Předmět depeše doporučujeme uvést „Žádost o přezkum“);
  • jaký výsledek v rámci přezkoumání očekává.

 

Žádost o přezkum projedná přezkumná komise zřízená řídicím orgánem OP PPR. Pokud však žádost o přezkum nesplní některou z uvedených podmínek, nebude se jí přezkumná komise zabývat. Přezkumná komise se rovněž nebude v žádosti o přezkum zabývat dodatečnými informacemi, které nebyly uvedeny již v žádosti o podporu.
Podrobné informace, jakým způsobem probíhá rozhodování o žádosti o přezkum, jaká je lhůta pro vyřízení žádosti o přezkum a jakým způsobem je žadatel o výsledku přezkumu informován, jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR, v kapitole 15.1.

 

Jak podat žádost o přezkum_verze 1.1 platná od 19. 9. 2016

Jak podat žádost o přezkum_verze 1.0 platná od 23. 3. 2016