Pro žadatele

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici koordinátor / koordinátorka nesrovnalostí v odboru evropských fondů. Více informací v rubrice volná místa.   ***   Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa programového manažera. Více informací v rubrice volná místa.   ***      ***      ***   V rubrice O programu v dokumentech naleznete novou verzi Programového dokumentu OP PPR schválenou Evropskou komisí dne 23. 5. 2017.   ***   Od 1. 7. 2017 je platná nová tabulka obvyklých mezd zveřejněná v sekci Pro příjemce   ***   Za účelem snížení administrativní zátěže příjemců upravil ŘO od 1. června 2017 povinnost zpracovávat a dokládat pracovní výkazy. Bližší informace naleznete ZDE .   ***   Ve dnech  18. 7., 20. 7., 8. 8. a 9. 8. se uskuteční semináře pro příjemce v 18. výzvě ve specifickém cíli 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci.Více informaci v rubrice Semináře.   ***   Dne 21. června 2017 byla vyhlášena výzva č. 29 Inovační poptávka veřejného sektoru II. Bližší informace naleznete ZDE.   ***      ***      ***   POZOR! Došlo k aktualizaci Harmonogramu výzev na rok 2016! Změna se týká Prioritní osy 2, kde byla navýšena alokace výzvy č. 13 z 500 mil. Kč na 523 mil. Kč.   ***   Až do 31. 8. 2017 je možné předkládat žádosti ve výzvě č. 40, energetické úspory v městských objektech.   ***   

Pokyny pro podání žádosti o přezkum


Žadatelé, kteří podali žádost o podporu do kterékoliv výzvy vyhlášené v rámci OP Praha – pól růstu ČR (OP PPR), mají možnost podat žádost o přezkum v případě, že nejsou spokojeni s výsledkem některé fáze procesu hodnocení a výběru projektů.

Žádost o přezkum podává žadatel výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace IS KP14+.

 

Při podání žádosti o přezkum musí být dodrženy následující podmínky:

  • Žádost o přezkum může žadatel podat, pokud je jeho žádost o podporu vyřazena ve fázi kontroly přijatelnosti a formálních kritérií nebo ve fázi věcného hodnocení; dále pokud žádost o podporu získá v rámci věcného hodnocení dle názoru žadatele neodpovídající počet bodů a také pokud Zastupitelstvo hl. m. Prahy neschválilo výběr žádosti o podporu, která jinak úspěšně prošla všemi předchozími fázemi procesu schvalování.
  • Žádost o přezkum musí být podána nejpozději do patnácti kalendářních dní ode dne doručení oznámení o výsledku dané části procesu prostřednictvím MS2014+.
  • Žadatel musí žádost o přezkum podat prostřednictvím aplikace IS KP14+. Způsob podání žádosti o přezkum je popsán v návodu „Jak podat žádost o přezkum“, který je přílohou tohoto článku.

 

Žadatel musí v žádosti o přezkum přesně vyplnit:

  • proč žádá o přezkum, tj. s hodnocením jakých konkrétních kritérií a otázek nesouhlasí;
  • z jakých důvodů nesouhlasí;
  • čím může svůj nesouhlas doložit – pokud má žadatel jakékoliv přílohy, kterými může svůj nesouhlas doložit, musí je zde uvést. Případné přílohy žádosti o přezkum žadatel přiloží v elektronické podobě k depeši, kterou zašle prostřednictvím IS KP14+ současně s podáním žádosti o přezkum (do pole Předmět depeše doporučujeme uvést „Žádost o přezkum“);
  • jaký výsledek v rámci přezkoumání očekává.

 

Žádost o přezkum projedná přezkumná komise zřízená řídicím orgánem OP PPR. Pokud však žádost o přezkum nesplní některou z uvedených podmínek, nebude se jí přezkumná komise zabývat. Přezkumná komise se rovněž nebude v žádosti o přezkum zabývat dodatečnými informacemi, které nebyly uvedeny již v žádosti o podporu.
Podrobné informace, jakým způsobem probíhá rozhodování o žádosti o přezkum, jaká je lhůta pro vyřízení žádosti o přezkum a jakým způsobem je žadatel o výsledku přezkumu informován, jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR, v kapitole 15.1.

 

Jak podat žádost o přezkum_verze 1.1 platná od 19. 9. 2016

Jak podat žádost o přezkum_verze 1.0 platná od 23. 3. 2016