Realizované projekty

Upozorňujeme na novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.6, která je dostupná ZDE   ***   Dne 18. února 2020 byly vyhlášeny výzvy č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení a č. 47 Podpora komunitního života. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Dne 27. 1. 2020 schválila Rada hl. m. Prahy navýšení alokace výzvy č. 42 - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II.   ***   

Pořízení vybavení učebny pro výuku přírodních věd na ZŠ Stoliňská

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000439
Zaměření projektu:Projekt řeší pořízení vybavení učebny pro výuku přírodních věd v hlavní budově ZŠ Stoliňská, které bude splňovat požadavky v dnešní době kladené na moderní, projektově orientovanou výuku přírodních věd. Vybudováním této učebny chceme přispěk k zatraktivnění výuky a prohloubení zájmu o výuku přírodovědných předmětů na obou stupních základní školy. V nové učebně budou realizovány především tyto aktivity: pozorování, pokus, formulace hypotézy, vlastní badatelská činnost, zpracování výstupů a jejich prezentace. V učebně by mělo být k dispozici 31 přenosných PC sad (30 žákovských, 1 učitelská), 31 mikroskopů (30 žákovských, 1 učitelský), měřicí a experimentální sady s pomůckami a senzory a interaktivní tabule pro demonstraci a prezentaci výsledků projektů zpracovávaných žáky. Učebna bude dále vybavena běžným školním nábytkem - lavice a židle. Skrze takto vybavenou učebnu je pak cílem projektu zvýšit kvalitu výuky přírodních věd na ZŠ Stoliňská a zvýšit zájem o přírodní a technické obory. Žáci školy, jakožto hlavní cílová skupina, zde budou moci pozorovat a měřit, a svá pozorování a měření následně zpracovat pomocí výpočetní techniky a nakonec výsledky své práce prezentovat. Pedagogové budou moci tuto učebnu využívat k názorné a praktické výuce přírodních věd a snáze tak své žáky motivovat a nadchnout pro tyto obory a to nejen v době výuky, ale i při mimoškolních aktivitách (kroužky, kluby), kterých má škola dostatečné množství.
Žadatel:Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823
Partner:-
Výše schválené podpory:2 289 500,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:www.zschvaly.cz

Cílem projektu je zlepšení úrovně přírodovědné gramotnosti a prohloubení zájmu o výuku přírodovědných předmětů na obou stupních základní školy díky vybavení nové učebny.