Realizované projekty

   ***      ***      ***   Upozorňujeme příjemce na novou verzi tabulek Obvyklých platů a mezd a Obvyklých cen zařízení a vybavení ZDE   ***   

Posílení inkluze v ZŠ Campanus 2

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001236
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 1008 - počet dětí/žáků s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s OMJ, pro které je podpora plánována): 30. Během projektu dojde k zapojení dvojjazyčného školního asistenta, ale také k realizaci odbornych a komunitních setkávání s rodiči žáků či jejich zákonnych zástupců. S žáky se také bude pracovat při denních aktivitách a projektových dnech na téma multikulturní vychovy a pedagogové se nebudou nevyhybat tématům jako poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování zvláštností různych etnik, lidské solidarity a sociálnímu smíru. Součástí projektu je taktéž další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro ucelený koncept pojetí zvýšení kvality inkluze na škole budou zařazeny i stáže pedagogických pracovníků či prázdninové kurzy ČDJ.
Žadatel:Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo nám. 1782
Partner:-
Výše schválené podpory:3 315 758,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:www.campanus.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). ZŠ Campanus si klade za cíl zvyšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti.