Realizované projekty

   ***      ***      ***   Upozorňujeme příjemce na novou verzi tabulek Obvyklých platů a mezd a Obvyklých cen zařízení a vybavení ZDE   ***   

Rekonstrukce polytechnické dílny a vybudování badatelské učebny ZŠ a MŠ, Praha 4, Ohradní 49

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000501
Zaměření projektu:V rámci projektu dojde k vybudování a odpovídajícímu vybavení polytechnické dílny v prostorách bývalých dílen, které jsou již více jak 20 let nefunkční a prostory byly využívány k jiným účelům, než k výuce.Součásti projektu je pak také vybudování badatelské učebny skrze nákup vybavení a praktických výukových pomůcek. Zde budou probíhat zejména moderní přírodovědné experimenty v rámci předmětů: fyzika, přírodopis, chemie.
Žadatel:Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49
Partner:-
Výše schválené podpory:2 399 697,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:zs-ohradni.cz

Cílem projektu je posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a rozvíjení klíčových kompetencí žáků prostřednictvím rekonstrukce polytechnické dílny a vybudování badatelské učebny.