Realizované projekty

Avízo o prodloužení 55. výzvy Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV - ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 25. 5. 2020 ZDE   ***   

Romský mentor v Praze

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000081
Zaměření projektu:Projekt chce přispět ke zrovnoprávnění dětí se SVP ve společnosti realizací pravidelných volnočasových aktivit z oblasti umění a sportu: za úzké spolupráce školy, nízkoprahového centra a romského mentora zvýšovat motivaci dětí ke vzdělání, poskytovat jim příležitost k rozvoji osobnostních dovedností a sociálních kompetencí, zvýšovat sebevědomí a posilovat vědomí jejich vlastních profesních ambicí. Bude rozvíjeno partnerství mezi školami a vznikne nový vzdělávací program na podporu inkluze.
Žadatel:ROMEA, o.p.s.
Partner:
Výše schválené podpory:1 943 700,- Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2016

WWW:http://www.romeaops.cz

Cílem projektu je přispět ke zrovnoprávnění dětí se SVP ve společnosti realizací pravidelných volnočasových aktivit z oblasti umění a sportu.