Realizované projekty

V souvislosti s účinností GDPR byla zřízena nová sekce stránek a pro příjemce je vydána nová verze Karty účastníka, bližší informace zde   ***   Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 23. 5. 2018)   ***   

Rozšíření sociálního podniku ENVIRA, o.p.s., o nový provoz zahradnictví

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000174
Zaměření projektu:Bude vybudována nová pracovní pozice - pomocný zahradník, pro kterou bude vyhrazeno 6 celých pracovních úvazků, na kterých bude zaměstnáno přibližně 12 osob se zdravotním postižením. Při výběru konkrétních osob bude, spíše než druh zdravotního postižení, rozhodující schopnost vykonávat lehčí fyzickou práci ve venkovním prostředí. Zaměstnání bude mít dlouhodobý charakter, max. v délce 22 měsíců. Součástí pracovního procesu bude také pravidelné vzdělávání. Projekt svým charakterem řeší problematiku nízké zaměstnanosti a nedostatečné kvalifikace u dané cílové skupiny osob.
Žadatel:ENVIRA, o. p. s.
Partner:-
Výše schválené podpory:5 110 812,14 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:http://setrnepoctive.cz/zahradnictvi-old/

Realizací projektu „Rozšíření sociálního podniku ENVIRA, o.p.s., o nový provoz zahradnictví„ vznikne nový provoz – zahradnictví s cílem rozšířit možnost pracovního uplatnění pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením, včetně osob duševně nemocných.