Realizované projekty

Upozorňujeme na vydání aktualizované Přílohy č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce, dostupná je ZDE   ***   Dne 26. 9. 2019 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 49. Více informací ZDE   ***   Od 1. 10. 2019 je účinná nová verze Snížených odvodů, kterou naleznete v záložce „pro příjemce“.   ***   

Rozvoj multikulturního vzdělávání na Konzervatoři Duncan Centre

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001250
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Celkový počet dětí/žáků školy platný k 09/2017 - 86 - počet dětí/žáků s OMJ na škole - 3.
Žadatel:Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41
Partner:-
Výše schválené podpory:519 973,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:www.duncancentre.cz

Cílem projektu je posílit začlenění žáků z různých sociokulturních prostředí do života školy a pomáhat jim při překonávání různých překážek (jazykových i sociálních). Toho lze dosáhnout rozvojem vybavenosti pedagogů při práci se žáky z jiného kulturního prostředí (pedagogové získají zkušenosti prostřednictvím stáží na zahraničních školách i dalšího vzdělávání ).Cílem je také rozvoj komunitního charakteru školy, umožnění žákům ze všech prostředí setkávat se v rámci volnočasového klubu, kde se budou moci blíže poznávat.