Semináře

Vyhlášeny semináře pro žadatele ve výzvě č. 28. Více informací: ZDE   ***   Dne 15. listopadu 2017 byla vyhlášena výzva č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Harmonogram výzev na rok 2018 (pracovní návrh) - více informací ZDE   ***   Dne 25. října 2017 byly vyhlášeny výzvy č. 36 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II a č. 37 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Rada hl. m. Prahy 17. 10. 2017 schválila projekty ve výzvách č. 25, 27 a 40. Jde o projekty z oblasti „Udržitelná mobilita a energetické úspory“ a „Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě". Více info v rubrice Výzvy.   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2016. ZDE   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017. ZDE   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   Zájemcům nabízíme služby nezávislého ombudsmana pro evropské fondy. Své dotazy zasílejte na: ombudsman@penizeproprahu.cz   ***   

Seminář pro žadatele k výzvě č. 36 a 37 III.

Výzva: Výzva č. 36 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II
Výzva č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II
Informace:

Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 36 a 37 vyhlášené v rámci Prioritní osy 4. Výzva č. 36 je zaměřena na rozšiřování potenciálu zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zajistit rovný přístup ke vzdělávání (dětské skupiny a mateřské školy). Výzva č. 37 je zaměřena na řešení nerovnoměrné úrovně vybavení mateřských, základních a středních škol v Praze, posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a podpory společného vzdělávání a rozvíjení klíčových kompetencí žáků ve vztahu k potřebám trhu práce.

Seminář bude probíhat od 13:00 do 17:00 hodin.

Stav:Stále volná místa!
Datum konání:4.12.2017 13:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, Velká zasedací síň

Prezentace ke stažení:
Prezentace-výzvy_36-a-37.pdf
Podporované aktivity:

Výzva 36:
- Vytvoření nových míst a budování nových zařízení dle zákona o dětské skupině č. 247/2014 Sb. (navýšení nedostatečné kapacity)
- Vytvoření nových tříd ve stávajících mateřských školách s cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání

Výzva 37:
- A: Modernizace zařízení a vybavení MŠ, ZŠ a speciálních ZŠ
- B: Modernizace zařízení a vybavení SŠ a speciálních SŠ
- C: Komplementární projekty k podpoře inkluze

Cílové skupiny:

Výzva 36:
- Rodiče, resp. zákonní zástupci dětí a žáků
- Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva 37:
- Žáci mateřských, základních či středních škol
- Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření
- Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol

Typy příjemců:

Výzva 36:
- Hlavní město Praha
- Městské části hl. m. Prahy
- Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
- Nestátní neziskové organizace
- Mateřské a základní školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy
- Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace

Výzva 37:
- Hlavní město Praha
- Městské části hl. m. Prahy
- Mateřské, základní a střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy
- Základní a střední školy samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy

Kapacita:200
Obsazeno:72

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Lenka Pachlová
  Programový manažer
  lenka.pachlova@praha.eu
  Více ...

  Nina Bořkovcová
  Projektový manažer
  nina.borkovcova@praha.eu
  Více ...

  Jana Olíková
  Projektový manažer
  jana.olikova@praha.eu
  Více ...

  Veronika Fialová
  Projektový manažer
  veronika.fialova@praha.eu
  Více ...

  Martina Vošvrdová
  Projektový manažer
  martina.vosvrdova@praha.eu
  Více ...

  Kristýna Hulová
  Projektový manažer
  kristyna.hulova@praha.eu
  Více ...

Přihlašovací formulář