Realizované projekty

Avízo o prodloužení 55. výzvy Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV - ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 25. 5. 2020 ZDE   ***   

Sociální podnik – cukrárna a bistro Ollies v Praze

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání
Registrační číslo:CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001159
Zaměření projektu:Obsahem projektu žadatele Ollies Franchise s.r.o. je vytvoření udržitelného sociálního podniku v Praze, jenž bude podporovat integraci osob znevýhodněných na trhu práce. Předmětem projektu je nákup vybavení podniku, ve kterému bude provozována cukrárna se zdravým bistrem, která bude sloužit k posílení sociální soudržnosti a k šíření myšlenek sociálního podnikání v regionu.
Žadatel:Ollies Franchise s.r.o.
Partner:
Výše schválené podpory:3 820 410,- Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2019

WWW:www.ollies.cz

Hlavním cílem projektu je vybudovat sociální podnik se zaměřením na výrobu a prodej cukrářských a zdravých slaných pokrmů v cukrárně s bistrem. Cílem projektového záměru je vybavení a zařízení objektu tak, aby byly vytvořeny optimální podmínky pro zaměstnávání a začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Obecně prospěšný cíl žadatele spočívá primárně ve vytváření pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovaní přiměřené pracovní a psychosociální podpory. Realizací projektu chce žadatel vytvořit životaschopný a ekonomicky udržitelný sociální podnik.