Realizované projekty

Společně ve škole

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001224
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na personální podporu škol, přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektovou výuku, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol. Počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017) 636, počet žáů s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s OMJ, pro které je podpora plánována) 15.
Žadatel:První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100
Partner:-
Výše schválené podpory:839 468,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:www.horackova.cz

Cílem projektu je dosáhnout stavu, kdy děti s OMJ se budou do školního procesu zapojovat s minimem problémů. Škola bude mít prostředky i dostatečně vzdělaný pedagogický sbor, aby tyto děti dostaly maximální podporu. Zároveň se u učitelů i u žáků bude zvyšovat povědomí o multikulturním světě. Za důležité to považujeme zejména proto, že jsme škola s rozšířenou výukou jazyků. Kromě jazyka děti nutně musí zvládnout pochopit a vyrovnat se s kulturními odlišnostmi jiných národů. S tím souvisí i osobnostní rozvoj učitelů v této oblasti.