Realizované projekty

Upozorňujeme na novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.6, která je dostupná ZDE   ***   Dne 18. února 2020 byly vyhlášeny výzvy č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení a č. 47 Podpora komunitního života. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Dne 27. 1. 2020 schválila Rada hl. m. Prahy navýšení alokace výzvy č. 42 - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II.   ***   

Táhneme za jeden provaz

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000136
Zaměření projektu:Hlavním posláním projektu je posilování místní soudržnosti a sociálního začleňování osob zdravotně postižených (a to bez ohledu na druh a stupeň jejich postižení) a seniorů v dané komunitě. Tento hlavní cíl je naplňován skrze kulturní, sociální, vzdělávací a aktivizační služby a činnosti podporující mezigenerační soužití a zdravý životní styl v předmětné lokalitě. Obě uvedené cílové skupiny jsou plně zapojeny po celou dobu realizace projektu v rámci všech klíčových aktivit.
Žadatel:Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15
Partner:-
Výše schválené podpory:2 438 698,75
Harmonogram:

Termín zahájení: 1. 4. 2017
Termín ukončení: 31. 12. 2018

WWW:http://www.csop-praha15.cz/

Projekt příspěvkové organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 (dále CSOP Praha 15) zřizuje a provozuje nové kulturně – komunitní centrum při CSOP Praha 15.