Realizované projekty

Dne 12. 9. 2018 byla vyhlášena výzva č. 45 - Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II   ***   RHMP dne 30. 8. 2018 schválila navýšení alokace 37. výzvy. ZDE   ***   Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 6. 9. 2018 schválilo poskytnutí podpory projektům z výzvy č. 28 a 42: ZDE   ***   Schválené projekty 34., 35. a 38. výzvy   ***   Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Více informací ZDE     ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46 a 47 (PO3)   ***   

Táhneme za jeden provaz

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000136
Zaměření projektu:Hlavním posláním projektu je posilování místní soudržnosti a sociálního začleňování osob zdravotně postižených (a to bez ohledu na druh a stupeň jejich postižení) a seniorů v dané komunitě. Tento hlavní cíl je naplňován skrze kulturní, sociální, vzdělávací a aktivizační služby a činnosti podporující mezigenerační soužití a zdravý životní styl v předmětné lokalitě. Obě uvedené cílové skupiny jsou plně zapojeny po celou dobu realizace projektu v rámci všech klíčových aktivit.
Žadatel:Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15
Partner:-
Výše schválené podpory:2 438 698,75
Harmonogram:

Termín zahájení: 1. 4. 2017
Termín ukončení: 31. 12. 2018

WWW:http://www.csop-praha15.cz/

Projekt příspěvkové organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 (dále CSOP Praha 15) zřizuje a provozuje nové kulturně – komunitní centrum při CSOP Praha 15.