Realizované projekty

38. výzva – schválení projektů v ZHMP   ***   Informace pro příjemce ke koronavirové situaci ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 23. 3. 2020   ***   Zrušení semináře pro žadatele ke zpracování CBA (výzvy 46 a 55)   ***   Zrušení seminářů pro žadatele k výzvám č. 46 a 47 (PO3)   ***   55. výzva - změna data ukončení příjmu žádostí na 4. 5. 2020 - ZDE   ***   BREXIT - do konce roku 2020 je možné zrealizovat stáže do Velké Británie - ZDE   ***   

Transformace a provoz dětské skupiny Berušky ZZ MČ

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/15_006/0000021
Zaměření projektu:Projekt se zaměřuje na procesní transformaci, nastavení standardů péče a provoz dětské skupiny s kapacitou 20 dětí, dle zákona č. 247/2014 Sb. ve Zdravotnickém zařízení městské části Praha 4 (dále ZZMČP4). Projekt podpoří 40 rodičů z cílové skupiny během dvou let. Je součástí komplexní transformace a provozu celkem 7 dětských skupin s kapacitou 138 dětí.
Žadatel:Zdravotnické zařízení městské části Praha 4
Partner:Městská část Praha 4
Výše schválené podpory:4 653 754,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení 1. 1. 2016
Datum ukončení 31. 12. 2017

WWW:http://www.zzpraha4.cz/

Hlavním cílem projektu je efektivnější podpora rodičů (zejména žen) dětí ve věku do nástupu do mateřské školy na území hlavního města Prahy a za tímto účelem dokončená transformace stávajícího oddělení jeslí ZZMČP4 na zařízení poskytující službu péče o děti v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb. a následný provoz této dětské skupiny. Naplněním hlavního cíle dosáhneme rozvoje a profesionalizaci zařízení jak v interních (vyšší profesionalita personálu), tak externích (kvalitnější péče a přístup k dětem a rodičům) rovinách.

Projekt řeší přetrvávající problémy s návratem rodičů dětí do 3 let věku, resp. do nástupu do mateřské školy, na trh práce, a dostupnost zařízení služeb péče o děti v HMP. Pro ČR je patrná nízká míra participace žen s malými dětmi na trhu práce způsobena několika faktory: nedostatkem flexibilních forem práce, systémem dlouhé rodičovské dovolené a obecně nastavením systému podpory rodin s dětmi. Zásadním faktorem je potom nedostatečná dostupnost zařízení předškolní péče, a to především pro děti do tří let věku. Pokud nemají rodiče možnost umístit dítě do dostupného a kvalitního zařízení, není možný jejich návrat do pracovního procesu. Čím déle zůstávají mimo trh práce, tím je jejich následný návrat složitější.