Realizované projekty

Učíme se navzájem

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001223
Zaměření projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017) - 330 - počet dětí/žáků s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s OMJ, pro které je podpora plánována) : 15 . Cílem je vytvořit takovou školu, v níž i rodiče najdou člověka, který s nimi komunikuje, a to i navzdory možné jazykové bariéře. A díky pravidelným setkáváním s rodiči v rámci odborných i komunitních setkání budovat školu jako pestré společenství.
Žadatel:Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze
Partner:-
Výše schválené podpory:988 652,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:www.lauder.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je nabídnout všem dětem podporu, kterou potřebují, aby se mohly nadále vzdělávat, zvláště v oblasti výuky českého jazyka pro děti s OMJ a multikulturní a osobnostně-sociální výchovy. Dalším cílem je umožnit učitelům, aby se sami vzdělávali v oblastech, které s předchozím cílem souvisejí.