Výzvy

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici koordinátor / koordinátorka nesrovnalostí v odboru evropských fondů. Více informací v rubrice volná místa.   ***   Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa programového manažera. Více informací v rubrice volná místa.   ***      ***      ***   V rubrice O programu v dokumentech naleznete novou verzi Programového dokumentu OP PPR schválenou Evropskou komisí dne 23. 5. 2017.   ***   Od 1. 7. 2017 je platná nová tabulka obvyklých mezd zveřejněná v sekci Pro příjemce   ***   Za účelem snížení administrativní zátěže příjemců upravil ŘO od 1. června 2017 povinnost zpracovávat a dokládat pracovní výkazy. Bližší informace naleznete ZDE .   ***   Ve dnech  18. 7., 20. 7., 8. 8. a 9. 8. se uskuteční semináře pro příjemce v 18. výzvě ve specifickém cíli 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci.Více informaci v rubrice Semináře.   ***      ***      ***   POZOR! Došlo k aktualizaci Harmonogramu výzev na rok 2016! Změna se týká Prioritní osy 2, kde byla navýšena alokace výzvy č. 13 z 500 mil. Kč na 523 mil. Kč.   ***   Až do 31. 8. 2017 je možné předkládat žádosti ve výzvě č. 40, energetické úspory v městských objektech.   ***   

Výzva č. 23 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanostiSpecifický cíl
SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Stav:Uzavřená
Datum vyhlášení výzvy:29.9.2016
Zahájení příjmu žádostí:31.10.2016
Ukončení příjmu žádostí:30.3.2017
Celková alokace:300 mil. Kč
Alokace na váš projekt:1 - 99 mil. Kč

Informace:

Rada hl. m. Prahy schválila dne 26. srpna 2016 vyhlášení výzvy č. 23 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze.

V rámci této výzvy bude podporováno vytvoření nových tříd ve stávajících objektech základních škol za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání. Podporovány budou rekonstrukce, přístavby, stavební úpravy budov základních škol se sídlem v hl. m. Praze. Účelem podpory je sociální inkluze, tj. podpora rovného přístupu ke vzdělávání, zajištění rovných podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků s potřebou podpůrných opatření. Konzultace projektových záměrů probíhají od  29. 9. 2016 do 24. 3. 2017.

 

V návaznosti změny v Pravidlech pro žadatele a příjemce, které vstoupily v platnost dne 29. 9. 2016, přistoupil Řídicí orgán k úpravě výzvy. Revidovanou verzi výzvy schválila Rada hl. m. Prahy dne 29. 11. 2016.  

 

Změny, které upravují povinnost předkládat některé přílohy, přinesou zjednodušení v přípravě žádostí o podporu v této výzvě. Konkrétně došlo ve výzvě č. 23 k těmto změnám:

Příloha „Doklady o právní subjektivitě žadatele“ byla z části Přílohy společné pro všechny předkládané žádosti o podporu v této výzvě přesunuta do části Povinné přílohy předkládané při předložení žádosti o podporu dle charakteru projektu, tzn. relevantní pouze pro některé projekty. V závorce byl doplněn text „(v případě, že nedojde k validaci přes IČ v MS2014+)“.

Příloha „Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí či vyjádření příslušného úřadu vylučující posuzování“ byla z části Přílohy společné pro všechny předkládané žádosti o podporu v této výzvě přesunuta do části Povinné přílohy předkládané při předložení žádosti o podporu dle charakteru projektu, tzn. relevantní pouze pro některé projekty.

Přílohy „Doklad o partnerství“ a „Příslib spolufinancování z rozpočtu městských částí“ byly z části Povinné přílohy vypuštěny.

 

Aktuální text výzvy č. 23 Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze platný od  29. 11. 2016

Text výzvy č. 23 platný do 28. 11. 2016

 

Povinné přílohy žádosti o podporu, které mají ZÁVAZNOU PODOBU (kompletní výčet příloh je uveden v textu výzvy):

 

Kritéria pro hodnocení projektů:

 

V souvislosti s vyhlášením výzev upozorňujeme žadatele na související dokumenty, které jsou klíčové pro správné vyplnění žádosti a které doporučujeme pečlivě prostudovat:

 • Pravidla pro žadatele a příjemce verze 3.0
 • Pokyny k vyplnění projektové žádosti verze 1.1
 • Vzor Smlouvy o financování/Podmínek realizace
 • Příručka pro hodnotitele
 • Pomocná tabulka pro výpočet CBA
 • Strategický rámec MAP – vzor pro OP PPR
 • Metodika zpracování studie proveditelnosti (dokument, podle kterého postupuje žadatel o podporu při vyplňování povinné přílohy žádosti Studie proveditelnosti, která je jedním z hlavních podkladů při hodnocení projektu a má povinnou osnovu a věcný obsah)

 

Dále upozorňujeme žadatele, že podklady pro ekonomické hodnocení projektu, tedy Studie proveditelnosti a CBA, jsou přílohy, u nichž žadatel nemá možnost opravy či doplnění v rámci formálního hodnocení. Pokud tyto podklady nejsou předloženy v souladu se závaznou metodikou OP PPR a v požadované struktuře dle této metodiky, žádost o podporu bude vyřazena z procesu schvalování.

 

Žádost o podporu z OP PPR se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+, který naleznete na adrese: https://mseu.mssf.cz.

 

U žádostí předložených v rámci výzvy 23 bude ověřován soulad se Strategickým rámcem investic akčního plánu (MAP). Na území hlavního města Prahy musí být Strategický rámec MAP schválen Řídícím výborem a uveřejněn na webových stránkách městské části, resp. správního obvodu nejpozději v den ukončení příjmu žádostí o podporu ve specifickém cíli 4.1 OP PPR, tj. nejpozději do 30. 3. 2017 pro žádosti podané do výzvy č. 23. Ve studii proveditelnosti musí být uvedena adresa webových stránek, kde bude Strategický rámec uveřejněn, a název investičního záměru, který je uveden v přehledu investičních priorit Strategického rámce MAP. Soulad bude ověřován ve fázi kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí.

 

Semináře pro žadatele

Odbor evropských fondů MHMP připravil pro žadatele ve výzvě č. 23 seminář, který se bude konat 3. listopadu 2016 na Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, ve velké zasedací síni. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře.Poradíme Vám s touto výzvou

  Lenka Pachlová
  Programový manažer
  lenka.pachlova@praha.eu Více ...
  Nina Bořkovcová
  Projektový manažer
  nina.borkovcova@praha.eu Více ...
  Veronika Fialová
  Projektový manažer
  veronika.fialova@praha.eu Více ...
  Jana Olíková
  Projektový manažer
  jana.olikova@praha.eu Více ...
Harmonogram výzev


Semináře


9.8.2017

Seminář pro příjemce – výzva č. 18 (PO3) – 9. 8. 2017


Informace: Seminář je určen pro příjemce OP PPR v 18. výzvě, ve specifickém cíli 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci. Účast na semináři je omezena z kapacitních důvodů, za každého příjemce prosím přihlašujte maximálně dva zástupce. Program: pravidla OP PPR pro projekty v realizaci, finanční řízení projektů, vykazování indikátorů,

8.8.2017

Seminář pro příjemce – výzva č. 18 (PO3) – 8. 8. 2017


Informace: Seminář je určen pro příjemce OP PPR v 18. výzvě, ve specifickém cíli 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci. Účast na semináři je omezena z kapacitních důvodů, za každého příjemce prosím přihlašujte maximálně dva zástupce. Program: pravidla OP PPR pro projekty v realizaci, finanční řízení projektů, vykazování indikátorů,