Výzvy

Dne 18. 10. 2018 nabývá účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, více informací ZDE   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 14. 10. 2018)     ***   

Výzva č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudoběSpecifický cíl
SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání
Stav:Příjem žádostí
Datum vyhlášení výzvy:24.1.2018
Zahájení příjmu žádostí:23.2.2018
Ukončení příjmu žádostí:23.1.2019
Celková alokace:42 mil. Kč
Alokace na váš projekt:1 - 4 mil. Kč, 0,5 - 2 - mil. Kč (dle typu aktivity)

Informace:

Rada hl. m. Prahy schválila dne 16. 1 2018 vyhlášení výzvy č. 38 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť.

Tato výzva je zacílena na vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně podniků propojujících své sociální podnikání s různými formami sociálních služeb (např. s chráněným či azylovým bydlením) či komunitních aktivit. Tato výzva je také zacílena na vznik a rozvoj chráněných pracovišť.

Oprávněným žadatelem v této výzvě může být pouze osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO, někdy také IČ), a jejíž datum vzniku je max. 2 roky před předložením žádosti o podporu.

Konzultace projektových záměrů probíhají od 24. 1. 2018 do 23. 1. 2019.

Text výzvy č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť


 

Povinné přílohy žádosti o podporu, které mají ZÁVAZNOU PODOBU (kompletní výčet příloh je uveden v textu výzvy):

Kritéria pro hodnocení projektů:

Kritéria pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí

Kritéria pro věcné hodnocení


V souvislosti s vyhlášením výzev upozorňujeme žadatele na související dokumenty, které jsou klíčové pro správné vyplnění žádosti a které doporučujeme pečlivě prostudovat:

Dále upozorňujeme žadatele, že Studie proveditelnosti je příloha, u níž žadatel nemá možnost opravy či doplnění v rámci formálního hodnocení. Pokud tato příloha není předložena v souladu se závaznou metodikou OP PPR a v požadované struktuře dle této metodiky, žádost o podporu bude vyřazena z procesu schvalování.

Upozornění: Žadatelé, kteří nemají se sociálním podnikáním mnoho zkušeností, se mohou před přípravou a podáním projektu do výzvy č. 38 zdarma obrátit na konzultanty a experty z této oblasti, případně lze absolvovat stáž v sociálním podniku. Podrobné informace o tomto typu podpory naleznete na webových stránkách Českého sociálního podnikání pod odkazem http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/mpsv v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje. U tohoto projektu jsou uvedeny rovněž kontakty na realizační tým. Projekt je realizován MPSV a pokrývá celou ČR, včetně hl. m. Prahy.

Žádost o podporu z OP PPR se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+, který naleznete na adrese: https://mseu.mssf.cz.

 

Semináře pro žadatele

Pro žadatele připraví odbor evropských fondů MHMP semináře. Termíny konání seminářů budou upřesněny koncem ledna v sekci Semináře.

 

Semináře pořádané Ministerstvem práce a sociálních věcí

Rádi bychom zájemce o dotaci ve výzvě č. 38 informovali, že Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR semináře pro potenciální sociální podniky, které se chtějí realizovat v oblastech gastronomie a environmentálního sociálního podnikání. Semináře jsou zdarma.

Termíny konání seminářů:

 • v oblasti gastronomie: 17. 5. 2018 a 28. 5. 2018 od 9:00 do 15:00 hod
 • v oblasti environmentálního sociálního podnikání: 14. 5. 2018 a 23. 5. 2018 od 13:00 do 16:00 hod

 

Kontaktními osobami pro případné dotazy jsou:

Mgr. Šárka Vokálová (sarka.vokalova@mpsv.cz, tel: 770 116 520) a

Mgr. Gabriela Kurková (gabriela.kurkova@mpsv.cz, tel: 770 116 519).

 

Více podrobností a možnost registrace na semináře naleznete pod těmito odkazy:

 


Poradíme Vám s touto výzvou

  Petra Altmannová
  Programová manažerka
  petra.altmannova@praha.eu Více ...
  Ludmila Budilová
  Projektová manažerka
  ludmila.budilova@praha.eu Více ...
  Monika Ettlerová
  Projektová manažerka
  monika.ettlerova@praha.eu Více ...
  Blanka Kučerová
  Projektová manažerka
  blanka.kucerova@praha.eu Více ...
  Aneta Raková
  Projektová manažerka
  aneta.rakova@praha.eu Více ...
  Karolina Špačková
  Projektová manažerka
  karolina.spackova@praha.eu Více ...
Harmonogram výzev


Semináře


25.9.2018

Seminář pro příjemce – výzva č. 20 (PO4) – termín 25. 9. 2018


Seminář je určen pro příjemce OP PPR: 20. výzvy, SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let. Účast na semináři je omezena z kapacitních důvodů, za každého příjemce prosíme, přihlašujte maximálně dva zástupce. Program: pravidla OP PPR pro

31.7.2018

Seminář pro příjemce – výzva č. 20 (PO4) – termín 31. 7. 2018 – ZRUŠEN


SEMINÁŘ BYL ZRUŠEN Z důvodu nízkého zájmu je seminář pro příjemce 20. výzvy plánovaný na 31. 7. 2017 zrušen. Nadále je možné přihlásit se na seminář konaný tento týden ve středu 25. 7. 2018. Pokud Vám tento termín nevyhovuje, ŘO plánuje konat další seminář pro příjemce 20. výzvy koncem srpna či